Ühistranspordi järelevalve

Avalik liinivedu

Järelevalvega tagatakse teenuse osutamine kehtestatud tingimustel ning kontrollitakse, kas veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil. Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.
Vastavalt ühistranspordiseaduse § 16 lõikele 1 punktile 8 korraldab Maanteeamet järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, rahvusvahelise liiniloa, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle, kui talle on käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid, samuti järelevalvet kaug-, maakonna-, valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest, ning järelevalvet tema sõlmitud halduslepingu täitmise üle.
Ühistranspordiseaduse § 80 lõike 4 kohaselt teostab Maanteeamet järelevalvet kaugliiniloa ja maakonnaliiniloa nõuete täitmise üle; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle; bussiliikluses kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle; valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest; eriotstarbelise liiniveo ja juhuveo teostamise nõuete üle.
Kehtivad õigusaktid:

Kommertsliinivedu

Järelevalvega tagatakse teenuse osutamine kehtestatud tingimustel ning kontrollitakse, kas veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil. Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.
Vastavalt ühistranspordiseaduse § 16 lõikele 1 punktile 8 korraldab Maanteeamet järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, rahvusvahelise liiniloa, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle, kui talle on käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid, samuti järelevalvet kaug-, maakonna-, valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest, ning järelevalvet tema sõlmitud halduslepingu täitmise üle. 
Ühistranspordiseaduse § 80 lõike 4 kohaselt teostab Maanteeamet järelevalvet kaugliiniloa ja maakonnaliiniloa nõuete täitmise üle; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle; bussiliikluses kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle; valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nõuete täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest; eriotstarbelise liiniveo ja juhuveo teostamise nõuete üle.
Kehtivad õigusaktid:

Ühistranspordi korraldajad (ÜTK, KOV)

Järelevalvega tagatakse, et ühistranspordi korraldajad järgivad seadusega ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega ette nähtud nõudeid, mis omakorda tagab selle, et reisijate õigused oleksid kaitstud ning veoteenust osutatakse selleks ettenähtud ajal, kohas ja viisil.
Vastavalt ühistranspordiseaduse § 15 lõikele 2 piirkondlikest iseärasustest ning ühistranspordi otstarbekama korraldamise vajadusest tulenevalt volitatud omavalitsusüksused ja riik piirkondlikku ühistranspordikeskust halduslepingu alusel täitma asjakohaseid käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud ülesandeid ning võivad volitada täitma §-s 13 nimetatud ülesandeid ja §-s 16 nimetatud ülesandeid laeva-, väikelaeva-, parvlaeva- ja lennuliikluses ning anda ühistranspordikeskusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku raha ja muu vara. Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 1 kohaselt on haldusjärelevalve ühe haldusorgani kontroll teise haldusorgani üle.