Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine riigitee 11124 Viskla-Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11124 Viskla-Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 42 lõike 2, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 02.06.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/219 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11124 Viskla-Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on Mallavere silla eluea tõstmine koos kandevõime, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parendamisega

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

  • Projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest (MuKS) tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. Kui tööd piirduvad ainult mälestise kaitsevööndi alaga, peab tööde teostaja enne tööde algust esitama Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatise (MuKS § 59 lg 3). Vastav viide MuKS nõuetele tuleb lisada tööprojekti seletuskirja ning tööprojekti asendiplaanile tuleb kanda mälestise kaitsevööndi ala.
  • Ehitustööde tegemist vältida õhtusel ja öisel ajal (21.00 – 7.00). Juhul kui ehitustööde korraldamine on siiski vastaval ajaperioodil ja piirkonnas vältimatult vajalik, siis kavandada töökorraldust nii, et mürarikkad tööd ei jääks perioodi 23.00 – 6.00.
  • Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, kütuse jms hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad rajada kaevudest kaugemale kui 50 m.
  • Tööde ajaks paigaldada ojja mõõtelatt, millelt fikseerida veetase vähemalt 2 korda päevas. Visuaalse vaatluse põhjal teha sama-aegselt märge ka õli- ja kütuselekete puudumise või ilmnemise osas.
  • Tehnika hoolduskohad ning -korrad ja reostustõrje vahendite olemasolu tuleb fikseerida igapäevaselt.
  • Tööde piirkond peab olema varustatud sobivas suuruses prügikonteineritega, kuhu jäätmed koguda. Jäätmed, mida tulenevalt nende iseloomust konteinerisse ei ladustata (nt vana teekatend), tuleb ladustada selleks määratud ajutisse ladustamiskohta. Samuti tagada jäätmeseaduses ja keskkonnaministri 21.04.2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ toodud nõuete järgimine.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti põhja teehoiu osakonna sillainsener Kalmer Helgand,  e-post: Kalmer.Helgand [at] transpordiamet.ee , tel 5183473.