Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine".

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra ning ulukite liikumise uuringud. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Maanteeamet (Teelise 4, 10916 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee (Tee – Keskkonnamõju – Keskkonnamõju hindamise teated).

Kontaktisikuks on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Kaie Kruusmaa, 

e-post: Kaie.Kruusmaa [at] mnt.ee, telefon 58805076.