Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS§ 3 lõikele 1, § 6 lõike 1 punktile 13, § 11 lõigetele 3 ja 8 , § 12 lõikele 1, § 261,  „Ehitusseadustiku” § 2 lõikele 6, KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõikele 1  ning Transpordiameti peadirektori 15.01.2021 käskkirja nr 1.1-1/21/27 punktile 2.8.4. tuginedes on Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja 19.02.2021 otsusega nr 1.1-2/21/20 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamine vastavalt Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringut täpsustavale  teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uurin. KMH koostamisel lähtuda uuringu „Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 90,0–142,0 Mäo-Pikknurme teelõigu ulukite liikumise ja konfliktkohtade määramise analüüs“ tulemustest. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Transpordiamet (Valge 4, 11413 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud lingil.

Kontaktisikuks on Transpordiameti projekteerimise talituse projektijuht Marge Kelgo, 

e-post: marge.kelgo [at] transpordiamet.ee, tel. 53499226.