Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva–Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva - Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 18.09.2020 otsusega nr 15-7/20/376 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva - Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere

teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 ristlõikega) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“. Projektiga nähakse ette teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning selgitatakse välja teede ehitamiseks ja hooldamiseks vajalik teemaa ja põhimaantee ümberehitamise lahendus.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia mürauuring, ulukiuuring, õhusaaste hajuvusuuring, linnustiku inventuur maantee/projektlahenduse mõjualasse jäävas osas Märjamaa järtade maastikukaitsealal ja

Märjamaa looduskaitsealal ja taimestiku inventuur Märjamaa looduskaitseala kaitseala ulatuses vähemalt trassi alla jäävas osas + 50 m ulatuses ja lisaks väljaspool kaitsealasid lagedatel aladel kogu trassi ulatuses (trassi alla jääv osa + 50 m) ning vee-elustiku uurimiseks välitöö (minimaalselt hink, võldas, paksukojaline jõekarp) Konuvere hoiuala osas, projekteeritavatest sildades 500 meetrit allavoolu ning sobivate elupaikade leidmiseks 300 meetrit ülesvoolu.. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Maanteeamet (Teelise 4, 10916 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda allpool oleva lingi kaudu.

Kontaktisikuks on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht Marge Kelgo, e-post: Marge.Kelgo [at] mnt.ee , telefon 53499226