Keskkonnamõju hindamise algatamine riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1 punktile 2, § 11 lõikele 8 , § 12 lõikele 1, § 261,  „Ehitusseadustiku” § 2 lõikele 6, KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõikele 1  ning Transpordiameti peadirektori 15.01.2021 käskkirja nr 1.1-1/21/27 punktile 2.8.4.l tuginedes on Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja 17.02.2021 otsusega nr 1.1-2/21/19 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (Tammiste) ja riigitee 59 Pärnu-Tori (Sindi) vahelise silla ja ühendusteede (Pärnu suur ümbersõit km 11,2-12,5) parima lahenduse väljaselgitamine ja eelprojekti koostamine. Tegemist on perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu lõiguga, mille koridor on määratud Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uuring, uuring nahkhiire liikide esinemise kohta ning vee-elustiku eksperdi kaasamise läbi hinnata kavandatava tegevuse asukohas Pärnu jõe loodusala kui elupaiga eesmärgiks olevate liikide esinemine. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Transpordiamet (Valge 4, 11413 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud lingil.

Kontaktisikuks on Transpordiameti projekteerimise talituse projektijuht Ave Kallo, 

e-post: ave.kallo [at] transpordiamet.ee, tel. 55944304