Ameti- ja täienduskoolitus

Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:

 1. Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
 2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.


  Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel. Isikul peab olema pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

  Ametikoolituse alusõppe nõudest vabastatakse juht, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 10.09.2008 või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 10.09.2009. Nemad võivad kohe minna täienduskoolitusele.

  Autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab isikul olema koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus või tal tuleb läbida ametikoolitus, mis on ühendatud liiklusseaduse kohaselt juhtimisõiguse saamisega.

  Ametikoolitus ja selle maht jagunevad järgmiselt:

  1. ametikoolitus – vähemalt 280 õppetundi, millest vähemalt 20 õppetundi on sõiduõpet;
  2. kiirendatud ametikoolitus – vähemalt 140 õppetundi, millest vähemalt 10 õppetundi on sõiduõpet;
  3. punktis 1 nimetatud koolituse läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias – vähemalt 70 õppetundi, millest vähemalt viis õppetundi on sõiduõpet;
  4. punktis 2 nimetatud koolituse läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias – vähemalt 35 õppetundi, millest vähemalt kaks ja pool tundi on sõiduõpet.

  Autojuhi täienduskoolituse maht peab olema vähemalt 35 õppetundi.

  Punktis 2 või 4 nimetatud ametikoolitusele võetakse vastu isik, kelle vanus vastab  soovitava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale ja kes omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

  Ametikoolituse võib läbi viia ühendkoolitusena, mille raames juht omandab C- või C1-kategooria auto, CE- või C1E-kategooria autorongi, D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongi juhtimisõiguse. Sellisel juhul lisandub koolitusele taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolituse maht. Taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolitus toimub vastavalt liiklusseaduses sätestatud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimustele ja korrale.

  Ametikoolituse läbimist tõendava dokumendi andmine

  1. Pädevustunnistuse andmiseks peab isik Maanteeametile esitama:

  1. juhtimisõigust tõendava dokumendi, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
  2. isikut tõendava dokumendi;
  3. mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud juhul, kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt;
  4. vajadusel lisadokumendi, mis tõendab isiku vastavust ametikoolitusele vastuvõtmise nõuetele;
  5. foto või näokujutis, mis vastab isikut tõendava dokumendi nõuetele, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
  6. allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus;
  7. andmed või maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.

  2. Juhiloale kantakse kirje ametikoolituse läbimise kohta, kui lisaks punktis 1 esitatule vastab isik liiklusseaduses juhiloa taotlemisele või vahetamisele sätestatud nõuetele. 

  3.  Maanteeamet annab pädevustunnistuse kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  4.  Isiku taotluse alusel võib pädevustunnistuse kätte toimetada ka lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

  5.  Pädevustunnistuse kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse uue dokumendi üle andmisel. Lihtkirjaga uue pädevustunnistuse kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse dokumendi valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud dokument tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

  6.  Kui isik ei ole pädevustunnistust lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates dokumendi taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab dokumendi kehtetuks. Uus dokument antakse isikule kätte allkirja vastu Maanteeametis.

  7. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädeva asutuse väljastatud kehtiva pädevustunnistuse võib vahetada Eesti pädevustunnistuse vastu.

   

  Tegevusload

   

  Tegevusload on leitavad SIIT.

  Seejärel liikuda järgmiselt: Otsingud >Tegevusluba >Tegevusala: Autojuhi koolituse korraldamine ning valida endale sobiv õppeasutus.

   

  Õigusaktid