Ameti- ja täienduskoolitus

Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:

  1. Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus.
  2. Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

Isikutel peab olema kehtiv Eesti mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba või kehtiv liiklusseaduse § 99 lõike 1 kohane teise riigi mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba.

Ametikoolituse ja täienduskoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:

  • juhiloa, sealhulgas esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud või isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi;
  • mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, kui isik taotleb esmakordselt juhtimisõigust;

Veoauto- või bussijuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse tema enda valikul vastu kas 140-tunnisele ametikoolituse või 70-tunnisele kiirendatud ametikoolituse kursusele.

Isik, kellel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele veo- või bussijuhi täienduskoolituse kursusele. Seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud.

 

Kutsetunnistuse taotlemine

 

Peale ameti- või täienduskoolituse läbimist esitab isik Maanteeameti teenindusbüroole kutsetunnistuse vormistamiseks:

  • juhiloa või esmase juhiloa;
  • isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi, kui esitatakse välisriigis välja antud juhiluba;
  • mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
  • maksekorralduse koopia või andmed riigilõivu tasumise kohta.

Pärast andmete kontrollimist väljastab Maanteeamet edukalt eksami sooritanud veoauto- või bussijuhile kutsetunnistuse ning kannab nõutavad andmed liiklusregistrisse.

Alusõppega ühendatud ametikoolituse kursuse korral peavad isiku juhtimisõiguse saamiseks sooritatud liiklusteooria ja sõidueksamite andmed olema liiklusregistris.

Maanteeamet väljastab isikule veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates veoautojuhi, bussijuhi tunnistuse taotluse esitamisele järgnevast päevast.

Maanteeameti poolt väljastatud veoauto- või bussijuhi kutsetunnistuse kehtivusaeg on reeglina viis aastat, kuid esimese kutsetunnistuse kehtivusaeg on tulenevalt juhilubade vahetusperioodist vahemikus neli kuni seitse aastat.

Kadunud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud ametikoolituse tunnistuse asemel on isikul õigus taotleda Maanteeametilt uus tunnistus.