KKK

 

Kes peavad läbima ameti-või täienduskoolituse?

Ameti- või täienduskoolituse peavad läbima tasu eest töötavad autojuhid:

 • veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga;
 • sõitjate veol D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga;
 • sõitjate taksoveol.

Ei pea läbima autojuhid, kes juhivad sõidukit:

 • mille suurim lubatud kiirus ei ületa 45 km/h;
 • mida kasutavad kaitsejõud, päästeasutus ning korrakaitseorgan või mille kasutamine on nende kontrolli all;
 • mis läbib tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil teekatsetusi ning uut või ümberehitatud sõidukit, mida pole veel kasutusse võetud;
 • mida kasutatakse erakorralises seisukorras või mis on määratud päästeoperatsioonideks;
 • mida kasutatakse õppesõidul või ametikoolitusel;
 • mida kasutatakse mitteäriliseks sõitjate- ja veoseveoks isiklikul eesmärgil (näiteks vean minule kuuluva sõidukiga mulda või mööblit oma koju; kui sõiduk kuulub aga minu firmale, siis erand ei kehti);
 • mis veab materjali või seadmeid, mida juht kasutab oma tööks, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala (näiteks sõidukit juhib mehhaanik või autojuht-mehhaanik, kes transpordib remonti või hooldust vajava seadme, masina või agregaadi asukohta oma töövahendid (õlid, määrded), teostab kohapeal remondi või hoolduse ja sõidab tagasi kontorisse).

Ametikoolitust ei pea läbima ka juht, kes juhib sõidukit, mille juhtimiseks on ettenähtud siseriiklik juhtimisõiguse kategooria (D-troll või T-kategooria mootorsõiduk).

Kas ametikoolituse kursusele võetakse vastu ka teisi isikuid peale Eesti kodanike?

Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:

 • nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) artikli 14 lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;
 • Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

Kus viiakse läbi ameti-või täienduskoolituse kursusi?

Ameti- või täienduskoolituse kursusi korraldavad koolitusasutused (autokoolid), mis omavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustust vastavalt kas veoauto-, bussi- või taksojuhi ameti- või täienduskoolituse läbiviimiseks. Pärast kursuse läbimist saab veoauto- ja bussijuht taotleda kutsetunnistust ning taksojuht taksojuhi kutsetunnistust Maateeametis

Mis vahe on ameti- ja täienduskoolitusel?

Ametikoolitus on alg- ehk põhikoolitus. Veoauto- või bussijuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse tema enda valikul vastu kas 140-tunnisele ametikoolituse või 70-tunnisele kiirendatud ametikoolituse kursusele. Taksojuhi ametikoolituse kestus peab olema 33 tundi. Ametikoolituse minimaalne kestus on veoauto- ja bussijuhil 4 nädalat ja taksojuhil 1 nädal.

Täienduskoolitus on korduskoolitus, mille peab läbima veoauto-, bussi- või taksojuht enne 5 aasta möödumist eelmisest koolitusest. Isik, kellel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele veoauto-või bussijuhi täienduskoolituse kursusele. Seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud. Taksojuhi täienduskoolituse kestus on 7 tundi ning täienduskoolitusel võib osaleda taksojuht, kes omab Maanteeameti poolt väljastatud taksojuhi kutsetunnistust. Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolituse minimaalne kestus on 4 päeva ning taksojuhi täienduskoolituse minimaalne kestus on 1 päev.

Kas ametikoolituse kursusele võib minna ka esmase juhiloaga?

Jah, võib küll. Kuid enne kutsetunnistuse taotlemist Maanteeametis tuleb läbida lõppastme koolitus ja vahetada B-kategooria mootorsõiduki esmane juhiluba juhiloa vastu.

Mis vahe on kutsetunnistusel ja ametikoolituse tunnistusel?

Kuni 1.01.2007 oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustuse saanud koolitusasutuse väljastatud ameti- või täienduskoolituse tunnistus ainuke dokument, mis tõendas koolituskursuse läbimist.

Alates 1.01.2007 nõutakse autojuhilt kutsetunnistuse olemasolu. Veoauto- ja bussijuhile väljastab Maanteeamet kutsetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv dokument. Taksojuhile väljastab Maanteeamet taksojuhi kutsetunnistuse, mis on siseriiklik dokument.