Koolitusasutusele

Autojuhi ameti- või täienduskoolitus toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud õppeasutuses.

Ameti- või täienduskoolituse läbiviimiseks peab koolitusasutusel olema:

 • koolitusasutuse koostatud käesoleva määruse nõuetele vastav ja enne õppetöö algust kinnitatud koolituskursuse õppekava;
 • käesoleva eeskirja tingimustele vastavad pädevad õpetajad;
 • tervisekaitse nõuetele vastavad õpperuumid või nende kasutamise võimalus;
 • teooria ja praktiliste õppe tundide läbiviimiseks ettenähtud metoodilised materjalid ja tarvikud, audiovisuaalsed ja näitlikud õppevahendid;
 • õppesõidukid koolituse läbiviimiseks või nende kasutamise võimalus;
 • õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus;
 • liiklusseaduse § 111 lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi koolitamise luba.

 

Pedagoogilisele personalile esitatavad nõuded

 

Koolitusasutuses peab õppekavas toodud õppeainete õpetaja:

 • valdama nõutavate õppeainete aluseid;
 • omama õppeaine profiilile vastavaid töökogemusi;
 • omama kõrg- või keskeriharidust;
 • olema osalenud erialasel täienduskoolitusel.

Sõiduõpetaja peab teadma sõiduõpetuse aluseid ning omama kehtivat sõiduõpetaja tunnistust.

 

Õppedokumentatsioon

 

Koolitusasutuse kohustuslik õppedokumentatsioon on:

 • õpperühma nimekiri, mis sisaldab õpilase ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha andmeid;
 • õppetöö päevik, mis sisaldab andmeid kursuse nimetuse, kursuse õppetöö alguse ja lõpu, õppeaine nimetuse, läbiviimise kuupäeva, tundide arvu, õpilase ees- ja perekonnanime, õpetaja ees- ja perekonnanime ja allkirja kohta. E-kooli kasutamise korral täidetakse selles esinevad andmeväljad;
 • eksamiprotokoll, mis sisaldab eksamikomisjoni koosseisu, õpilaste ees- ja perekonnanimesid ja isikukoode, eksamikomisjoni esimehe ja liikmete allkirju.

Õppedokumentatsiooni tuleb säilitada viis aastat. Õppedokumentatsiooni võib säilitada elektroonilises andmebaasis, kui dokumendid, mis peavad olema allkirjastatud, on allkirjastatud digitaalselt.

Õppetöö korraldamiseks vajalik tunniplaan peab olema kättesaadav ja seda tuleb säilitada kursuste lõpuni, kuid mitte vähem kui kuus kuud.