Autojuhi ADR koolitus

Koolitus

 

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitamist võib teostada ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud õppeasutus.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat (juhiloa omamise aja hulka ei arvestata piiratud juhtimisõigusega juhiloa omamise aega).

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusel osalemiseks peab isik esitama koolitajale:

 • juhiloa, sealhulgas esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud või isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi;
 • ohtlike veoste veo autojuhi tunnistuse, kui see on olemas.
 

 Autojuhi ADR koolitustunnistus

 

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi eksamineerimine ning ohtlikke veoseid vedava autojuhi ADR koolitustunnistuse väljastamine toimub Maanteeametis.

Taotleja peab Maanteeametile esitama järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument;
 • koolitaja tunnistus või andmed liiklusregistris koolituse läbimise kohta;
 • juhiluba vajaliku juhtimisõiguse olemasolu kontrollimiseks. Juhiloa esitamine ei ole kohustuslik juhul, kui andmed vajaliku juhtimisõiguse olemasolu kohta on leitavad liiklusregistrist;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta.

Eksamile registreerimine toimub Maanteeameti teenindusbüroos.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami(d) edukalt sooritanud isikule.

Täienduskoolituse puhul pikendatakse ADR-kohase koolituse tunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks, kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist lõpetanud vastava täienduskursuse ja sooritanud sellekohase eksami. Tunnistuse uus kehtivusaeg algab eelmise kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

Maanteeamet väljastab autojuhi ADR koolitustunnistuse 10 tööpäeva jooksul.

 

Tunnustatud õppeasutused

 

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitamise tunnustuse MKM-i poolt on saanud alljärgnevad õppeasutused:

 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • OÜ Autokool Mewo
 • OÜ Autojuhi Koolitus
 • OÜ Roolikool
 • ADR Koolitus OÜ
 • Sõiduõppe OÜ