Autojuhi ADR koolitus

Koolitus

 

Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohasele põhi-, eri- ja täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ning kellel on kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba, kaasa arvatud esmane juhiluba, olnud vähemalt kaks aastat.

Täienduskoolitusel osalemiseks peab isik esitama koolitajale lisaks eelnevalt väljastatud autojuhi ADR koolitustunnistuse, mis peab olema antud ADR-i liikmesriigi pädeva asutuse poolt.

Pärast ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse läbimist ning eksami sooritamist annab Maanteeamet isikule koolituse läbimist tõendava ADR-i koolitustunnistuse viieks aastaks. Kui erikoolitus läbitakse ja eksam sooritatakse pärast autojuhi ADR-i koolitustunnistuse väljastamist, annab Maanteeamet uue tunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist läbinud täienduskoolituse ja sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat.

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitamise tegevusluba omavad õppeasutused on leitavad SIIT. Sealt valida: Otsingud->Tegevusluba->Tegevusala: Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine ning valida endale sobiv õppeasutus.

 

Autojuhile ADR koolitustunnistuse andmine

 

Koolitustunnistuse taotlemiseks esitatakse Maanteeametile:

 • isikut tõendav dokument;
 • juhtimisõigust tõendav dokument, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
 • vajadusel lisadokument, mis tõendab isiku vastavust autoveoseaduse § 40 lõikele 1;
 • autoveoseaduse § 39 lõike 4 kohane koolitustunnistus, kui isik on läbinud põhi-, eri- või täienduskoolituse ning liiklusregistris puuduvad andmed tunnistuse kohta;
 • isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele vastav foto või näokujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
 • allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta;
 • kaotatud, varastatud või hävinud tunnistuse asemele on võimalik taotleda uut tunnistust. Sellisel juhul peab isik sellest Maanteeametit kirjalikult teavitama. Teatis on leitav siit (PDF).

Kui autojuhi ADR koolitustunnistuse taotlemine sisaldab põhi-, eri- ja täienduskoolituse läbimist ja eksami sooritamist, siis pärast koolituse ja taotluse esitamist registreeritakse isik eksamile. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksam on edukalt sooritatud, kui eksamineeritav vastas igas läbitud eksami osas esitatud küsimustele õigesti vähemalt 60%. Eksami aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel. Eksami aja muutmiseks peab isik teavitama Maanteeametit vähemalt kolm tööpäeva enne eksami toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Maanteeameti veebikeskkonna kaudu.

Maanteeamet väljastab isikule määruse autojuhi ADR koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.

 

Tegevusloa taotlemine

 

Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamiseks peab olema tegevusluba.

 • Tegevusloa taotlus esitatakse majandustegevuse registrisse.
 • Koolituse korraldamise tegevusloa taotluse lahendab Maanteeamet.
 • Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusluba antakse, kui taotlejal on:

 • nõuetele vastav lektor;
 • nõuetele vastav õppekava;
 • õppekavas ettenähtud õppeainete andmiseks vajalikud õppevahendid ning tarvikud, vahendid esmaabi praktiliseks õpetamiseks ja autojuhi ADR-i kohastes kirjalikes juhistes sõiduki meeskonna liikmetele ettenähtud kaitsevahendid;
 • koolituse läbiviimiseks sobiv õpperuum ja sisustus või nende kasutamise võimalus.

Täpsemad nõuded tegevusloa taotlemiseks on toodud autoveoseaduse §42-45.

 

 

Õigusaktid