Autojuhi ADR koolitus

Koolitus

 

Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohasele põhi-, eri- ja täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ning kellel on kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba, kaasa arvatud esmane juhiluba, olnud vähemalt kaks aastat.

Täienduskoolitusel osalemiseks peab isik esitama koolitajale lisaks eelnevalt väljastatud autojuhi ADR koolitustunnistuse, mis peab olema antud ADR-i liikmesriigi pädeva asutuse poolt.

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitamise tunnustuse on saanud alljärgnevad õppeasutused:

 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • OÜ Autokool Mewo
 • OÜ Autojuhi Koolitus
 • OÜ Roolikool
 • ADR Koolitus OÜ
 • Sõiduõppe OÜ
 

Koolituse läbimist tõendava tunnistuse andmine

 

Koolitustunnistuse taotlemiseks esitatakse Maanteeametile:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. juhtimisõigust tõendav dokument, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
 3. vajadusel lisadokument, mis tõendab isiku vastavust autoveoseaduse § 40 lõikele 1;
 4. autoveoseaduse § 39 lõike 4 kohane koolitustunnistus, kui isik on läbinud põhi-, eri- või täienduskoolituse ning liiklusregistris puuduvad andmed tunnistuse kohta;
 5. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele vastav foto või näokujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
 6. allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus.
 7. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Kui koolitustunnistuse taotlemine sisaldab ka eksami sooritamist, siis pärast eelpool nimetatud taotluse esitamist registreeritakse isik eksamile. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. Eksami aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel. Eksami aja muutmiseks peab isik teavitama Maanteeametit vähemalt kolm tööpäeva enne eksami toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Maanteeameti veebikeskkonna kaudu.

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami edukalt sooritanud isikule. Täienduskoolituse puhul pikendatakse autojuhi ADR koolitustunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat. Kui sooritatakse üksnes erikoolituse eksam, annab Maanteeamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.

Maanteeamet väljastab isikule määruse autojuhi ADR koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.