Eksamid

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Maanteeameti eesmärgiks on, et liiklusesse ei lubataks ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda.

Juhtimisõiguse taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks kehtestatud eksamid koosnevad liiklusteooriaeksamist ning seejärel sõidueksamist.

Teooria- ja sõidueksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta Maanteeameti ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul erapooletut tõlki. Teooriaeksamit saab teha eesti ja vene keeles kõikide mootorsõidukite kategooriate osas. Inglise keeles saab teha ainult A- ja B-kategooria teooriaeksamit.

Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Maanteeamet.

Eksameid on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksami tulemuse annab eksamineeritavale teada eksamineerija sõidueksami lõpus.

Sõidueksami raport on eksamineeritavale kättesaadav Maanteeameti e-teeninduse postkastis, logides sisse e-teenindusse või tutvuda sobilikus büroos/esinduses. Raportis on kirjas sõidueksamil esinenud vead.

Sõidueksami hindamine on välja toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. aasta määrus nr 50 "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele". Sama määruse lisades nr 3 ning 4 on kirjas sõidueksami hindamine ja erinevate vigade kirjeldused.

Sõidueksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide "Haldusmenetluse seaduses" sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Vaie peab vastama haldusmenetluse seaduse § 76 nõuetele ning olema kindlasti allkirjastatud. Vaie on võimalik esitada nii posti teel, läbi e-teeninduse autenditult, külastades endale sobilikku Maanteeameti teenindusbürood või Maanteeameti kodulehe kaudu valides teemaks „Vaie“.

Sõidueksami salvestisega tutvumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus eksamikeskuse juhatajale e-posti teel info@mnt.ee. Salvestisega on võimalik tutvuda Maanteeameti teenindusbüroodes (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi). Salvestisele on juurdepääs vaid eksamineeritaval (ja tema esindajal). Eksamisalvestisi ei edastata eksamineeritavatele isiklikuks kasutamiseks.

 

Juhtimisõiguse taotlemise eesmärk Liiklusteooria - eksami sooritamise nõue Sõidueksami sooritamise nõue
 Juhtimisõiguse taotlemine esmaõppe korras
B-kategooria auto juhtimiseks + +
mootorratta või C1-alamkategooria auto (koos B-kategooria autoga) juhtimiseks + +
AM-kategooria mopeedi juhtimiseks + +
Juhtimisõiguse taotlemine täiendusõppe korras
mootorratta, auto või autorongi juhtimiseks + +
Juhtimisõiguse taotlemine koos ametikoolituse kursusega
juhi alusõpe koos ametikoolituse kursusega C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongi või D- või D1-kategooria auto või DE- või D1E-kategooria autorongi juhtimiseks + +
Juhtimisõiguse taotlemise muud juhtumid
A-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab A1-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust - +
A-kategooria mootorratta, mootori võimsusega >25 kW või erivõimsusega >0,16 kW/kg, juhtimiseks, kui taotleja omab A-kategooria mootorratta,  mootori võimsusega ≤25 kW või erivõimsusega ≤0,16 kW/kg, juhtimisõigust - +
A2-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab A1-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust - +
A-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab 2 aastat A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust - +
B1-alamkategooria auto juhtimiselt B-kategooria auto juhtimiseks, kui taotleja omab B1-alamkategooria auto juhtimisõigust - +
siduripedaalita auto juhtimiselt käsikäiguvahetusega auto juhtimiseks - +
B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi juhtimiseks - +
esmase juhiloa saamiseks, kui esmase juhiloa väljaandmise aluse tekkimisest on möödunud 12 kuud või rohkem ning isik ei ole esmast juhiluba õigeaegselt välja võtnud + +
esmase juhiloa saamiseks, kui eelmise esmase juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu + +
esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu, kui selle omanikul oli kehtiv karistus liiklusnõuete rikkumise eest + -
piiratud juhtimisõiguse saamiseks + +
piiratud õigusega juhiloa vahetamisel esmase juhiloa vastu + +
Juhtimisõiguse taastamine
kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt 6 kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, sh liiklusseaduse § 125 lõikes 2 nimetatud välisriigis äravõetud juhtimisõigus + -
kui juhtimisõigus on ära võetud 12 kuuks või kauemaks, sh liiklusseaduse §125 lõikes 2 nimetatud välisriigis äravõetud juhtimisõigus + +
kui juhiluba ei ole vahetatud 5 aasta jooksul alates selle kehtivuse lõppemisest + +
välisriigis antud juhtimisõigus on peatatud või ära võetud - -
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljastatud juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu - -
Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu - -
Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu + +
Välisriigi juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu kui välisriigi juhiluba ei ole vahetatud selle kehtivusaja möödumisest viie aasta jooksul. + +

 Märkus:

+ eksam tuleb sooritada
-  eksam ei ole nõutav

Tabelis toodud A2-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur (jõustub 19.01.2013).