Eksamid

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Maanteeameti eesmärgiks on, et liiklusesse ei lubataks ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda.

Juhtimisõiguse taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks kehtestatud eksamid koosnevad liiklusteooriaeksamist ning seejärel sõidueksamist.

Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Maanteeamet.

Eksameid on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksami tulemuse annab eksamineeritavale teada eksamineerija sõidueksami lõpus.

Sõidueksami raport on eksamineeritavale kättesaadav Maanteeameti e-teeninduse postkastis, logides sisse e-teenindusse või tutvuda sobilikus büroos/esinduses. Raportis on kirjas sõidueksamil esinenud vead.

Sõidueksami hindamine on välja toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. aasta määrus nr 50 "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele". Sama määruse lisades nr 3 ning 4 on kirjas sõidueksami hindamine ja erinevate vigade kirjeldused.

Sõidueksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide "Haldusmenetluse seaduses" sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Vaie peab vastama haldusmenetluse seaduse § 76 nõuetele ning olema kindlasti allkirjastatud. Vaie on võimalik esitada nii posti teel, läbi e-teeninduse autenditult, külastades endale sobilikku Maanteeameti teenindusbürood või Maanteeameti kodulehe kaudu valides teemaks „Vaie“.

Sõidueksami salvestisega tutvumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus eksamikeskuse juhatajale e-posti teel info [at] mnt.ee. Salvestisega on võimalik tutvuda Maanteeameti teenindusbüroodes (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi). Salvestisele on juurdepääs vaid eksamineeritaval (ja tema esindajal). Eksamisalvestisi ei edastata eksamineeritavatele isiklikuks kasutamiseks.