Sõidueksam

Vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks, tuleb sooritada sõidueksam.

Sõidueksamil loetakse eksamineeritavat juhiks. Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi õpetajat või juhendajat.

Sõidueksamile lubatakse isik, kes on:

Sõidueksamit on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes, olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksamit viib läbi ja hindab Maanteeameti eksamineerija. Viimane annab ka isikule sõidueksami eduka sooritamise korral juhtimisõiguse.

 

Eksamineerimisest

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

Sõidueksamile tulles

  • Eksamineeritav peab saabuma sõidueksamile õigeaegselt. Soovitav on saabuda 5-10 minutit varem.
  • Sõidueksamile tulles peab eksamineeritaval olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument. Kui eksamineeritaval ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas või see on kehtetu, siis sõidueksamile teda ei lubata.
  • Sõidueksamile tulles peavad kaasas olema nii vedukauto kui ka haagise dokumendid.
  • Kontrollida üle tervisetõendi kehtivus ja eritingimuste (prillid jms) vastavus reaalsele olukorrale.
  • Sõidueksami päeval toimub kohtumine eksamineerijaga teenindussaalis, klienditeenindajaga kohtumine  ei ole vajalik.
  • Kui sõidueksamile registreerinud isik ei ilmu sõidueksamile või ta ei ole oma sõidueksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Maanteeameti teenindusbürood teavitanud, siis loetakse sõidueksam toimunuks ning sõidueksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksam

Sõidueksami kestused mootorsõiduki kategooriate lõikes

Mootorsõiduki kategooria Teine järk vähemalt
B-piiratud juhtimisõigus 25
Juhtimisõiguse taastamine 25
Välisriigis välja antud juhiloa vahetamine 25
AM 25
A, A1, A2 35
BE, B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi juhtimiseks 25
B-piiratud juhiloa vahetamine esmase juhiloa vastu 45
B, B1 45
C, C1 45
D, D1 45
CE, DE, C1E, D1E 45
 

Sõiduõpe

Eestis on väga palju autokoole, kelle vahel valiku teeb õpilane. Parema valiku saab teha kui juhinduda mitmetest kriteeriumitest. Oluline on tutvuda riiklikul sõidueksamil tarvilike oskuste ja teadmiste kirjeldusega, mis Maanteeameti kodulehel kirjas.

Riiklik sõidueksam ei ole õppesõidu osa, vaid sellega hinnatakse eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, oskusi ja käitumist liikluses. Riikliku sõidueksami tulemus ei sõltu autokoolist ega Maanteeameti eksamineerijast vaid eelkõige juhikandidaadist - tema väljakujunenud teadmistest, oskustest ja käitumisest. 

Oluline on enne riiklikku teooria- ja sõidueksamit tutvuda täiendavalt ja iseseisvalt Eesti Vabariigis hetkel kehtiva liiklusseadusega.

Sõidupraktikast enne eksamit

Enne B-kategooria sõidueksamile tulekut püüdke saada võimalikult palju regulaarset ja mitmekülgset sõidupraktikat erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes.

Parim viis õppimiseks ja sõidukogemuse saamiseks on sõita nii professionaalse sõiduõpetajaga kui ka juhendajaga. Õppesõidu lõppfaasis on oluline harjutada iseseisvat mootorsõiduki juhtimist, kus õpetaja või juhendaja ei juhi tähelepanu liiklusele, vaid annab kätte sõidusuuna ja edastab iseseisvat auto juhtimist stimuleerivaid korraldusi. Need isikud, kes on sooritanud edukalt B-kategooria sõidueksami on saanud piisavalt sõidupraktikat nii autokoolis kui ka juhendajaga, sõites enne eksamile tulekut keskmiselt kokku vähemalt 100 sõidutundi. Kilomeetrites teeb see 3000-4000 km sõidupraktikat nii asula sisestel kui ka välistel teedel.

Sõidupraktika kohta loe lisaks siit (118.27 KB, PDF).

Sõidueksamile registreerimine

Sõidueksamile on võimalik registreerida Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas (üksnes B-kategooria sõidueksamile) või teenindusbüroos.

Teenindusbüroo Sõidueksami sooritamise võimalused kategooriate ja alamkategooriate lõikes
Tallinn büroos võetakse vastu AM-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-kategooria sõidueksameid.
Saue büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-kategooria sõidueksameid.
Rapla büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-,C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Tartu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Jõgeva büroos võetakse vastu AM-, B-kategooria sõidueksameid.
Võru büroos võetakse vastu AM-, A- , B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Põlva büroos võetakse vastu AM-, B-, BE-kategooria sõidueksameid.
Valga büroos võetakse vastu AM-, B-kategooria sõidueksameid.
Pärnu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Haapsalu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, T-kategooria sõidueksameid
Kärdla büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, T-kategooria sõidueksameid.
Viljandi büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T- kategooria sõidueksameid.
Kuressaare büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T- kategooria sõidueksameid.
*C-, CE-, D-, DE- või T- kategooria sõidueksami sooritamise võimalust tuleb isikul enne eksamile registreerimist Kuressaare büroost täpsustada. Samuti lepib isik C-, CE-, D-, DE- või T- kategooria sõidueksamile registreerimisel Kuressaare bürooga kokku eksamisõiduki kasutamise võimaluse osas.  
Jõhvi büroos  võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Rakvere büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Paide büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Narva büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

Sõidueksami järjekordade kohta saaba infot nii Maanteeameti infotelefonilt 620 1200 kui ka teenindusbüroost.

Kui te ei saa määratud ajal sõidueksamile tulla, siis peab sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikult Maanteeameti teenindusbürood teavitama ning talle määratud eksamiaeg muudetakse.

Hilisema teavitamise korral sõidueksami aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta büroole asjakohase tõendi.

Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul bürood teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksami sooritamiseks tuleb tasuda riigilõiv.

Eksamisõiduk

B-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu Maanteeameti teenindusbüroo eksamiautoga, mis on varustatud salvestusseadmega.

B-kategooria sõidueksamile registreerimisel e-teeninduses pakutakse esmase valikuna sõidukit, millega alustati autokoolis õppesõitu. Need andmed edastab autokool Maanteeametile ehk kas õppesõitu on tehtud siduriga või siduripedaalita mootorsõidukiga.

Kui isik taotleb B-kategooria juhtimisõigust automaatkäigukastiga auto (siduripedaalita auto) juhtimiseks, siis alates 01.09.2016 sooritakse sõidueksam üksnes Maanteeameti teenindusbüroo B-kategooria automaatkäigukastiga sõidukiga, mis on samuti salvestusseadmega varustatud.

B-kategooria eksamisõidukiks on 2015. aasta luukpäraga sõiduauto, 1.4 liitrise bensiinimootoriga ja 6-käigulise manuaalkäigukastiga.

B-kategooria või vastava alamkategooria auto, B-kategooria kuni 4250 täismassiga autorongi juhtimisõiguse ja BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning määruse nr 50 lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.

Erand: B-kategooria autorongi, mille lubatud täismass ületab 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksami võib vastu võtta ka eksamineeritava enda auto ja haagisega, mis ei ole kerghaagis. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele.

Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastamata talverehvid, peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel.

BE ja B autorong 3500 kg kuni 4250 kg
Kohustuslik harjutus Eksamineerija poolt valitud harjutused

Tagurdamine pöördega vasakule või paremale.

* Haagise külge- ja lahtihaakimine (B-kategooria autorongi sõidueksami käigus kontrollitakse ka eksamineeritava praktilisi oskusi autorongi koostamisel ja lahutamisel. Harjutuse sooritamisel peab veduk olema pargitud haagise kõrvale).
  1. Piiratud alal tagasipööramine
  2. Tagurdamine otsesuunas
  3. Edaspidi slaalomi sõitmine
  4. Sõiduki parkimine ja parkimiskohalt lahkumine

Liikumispuudega eksamineeritaval, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid kus eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

Sõidueksami hindamine

Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava oskust juhtida sõidukit ohutult, iseseisvalt, ettenägelikult ning teisi liiklejaid arvestavalt erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes. Samuti hinnatakse sõidueksamil ettenähtud sõiduharjutuste (PDF) sooritamise oskust. Eksamineerija ei anna eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

Liigeldes on kõige olulisem tagada ohutus nii enda kui ka teiste liiklejate suhtes.  Erineva liiklustihedusega asula ja asulavälistel teedel sõites, peab eksamineeritav jälgima sõidukiirust, sõiduteel paiknemist, liikluskorraldusvahendeid, hoidma ohutut piki-ja külgvahet, jälgides seejuures tähelepanelikult ja ettenägelikult teiste liiklejate tegevust.

Erinevatel kiirustel sõites on oluline tagada sõidusujuvus, vältimaks teiste liiklejate põhjendamatut takistamist. Eksamineeritav peab oskama kasutada efektiivselt ka tahavaatepeegleid, jälgimaks süsteematiliselt liiklust ning liiklusolukordi. Enne iga manöövri sooritamist tuleb veenduda selle ohutuses.

Seda, milliseid oskusi ja käitumist eksamineerija sõidueksamil hindab ning millised on tõsised ja korduvad vead, saab täpsemalt lugeda siin. (329.66 KB, PDF)

Sõidueksami sooritamine

Eksami eduka sooritamise korral antakse isikule juhtimisõigus.

Alates sõidueksami edukast sooritamisest, saab isik juhtimisõiguse ning võib Eesti piires sõidukit juhtida kuni juhiloa kättesaamiseni, kuid mitte kauem kui 10 tööpäeva.

Sõidueksami mittesooritamise korral väljastatakse eksamineeritavale soovi korral tema sõidueksami raport, kus on märgitud sõidueksami mittesooritamise põhjus ning eksami ajal tehtud vead. Vastav raport väljastatakse isikule büroos kohapeal.

Kui isik ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata Maanteeameti määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.

Sõidueksam juhtimisõiguse taastamisel ja muudel juhtudel

Sõidueksam võetakse vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt. Sõidueksam viiakse läbi erineva liiklustihedusega teedel, kus hinnatakse eksamineeritava oskusi ja käitumist erinevates liiklusolukordades.

Juhtimisõiguse taastamisel võetakse sõidueksam vastu B-kategooria autoga. Juhul kui juhtimisõiguse taastajal puudub B-kategooria auto juhtimise õigus, siis sooritatakse sõidueksam Maanteeameti poolt määratud eksamisõidukiga, mille juhtimisõigust isik taastab.

Välisriigi (välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigi) juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu, sooritatakse sõidueksam Maanteeameti poolt määratud eksamisõidukiga.

Statistilised andmed on informatiivsed ja ei määratle sugude erinevusi sõidueksamil - kõiki eksamineeritavaid koheldakse riiklikul sõidueksamil ühtemoodi.