Sõidueksam

Vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks, tuleb sooritada sõidueksam.

Sõidueksamil loetakse eksamineeritavat juhiks. 

Sõidueksamile lubatakse isik, kes on:

 • läbinud mootorsõidukijuhi koolituskursuse (esma- või täiendusõppe korras);
 • sooritanud edukalt liiklusteooriaeksami;
 • tasunud riigilõivu;
 • kaasa võtnud kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Sõidueksamit on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes, olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksamit viib läbi ja hindab Maanteeameti eksamineerija. 

Sõidueksam võetakse vastu eesti keeles. Kui eksamineeritav soovib eksamineerijaga suhelda mõnes muus keeles, tuleb eksamile kaasa võtta tõlk.

 

Enne eksamit

Üheks põhiliseks oskuseks, mida eksamil hinnatakse, on iseseisev sõit, eelkõige iseseisev liikluskorraldusvahendite ja kaasliiklejate tähele panemine ja neist juhindumine. Seega tuleks enne eksamit harjutada sõitmist nii, et õpetaja/juhendaja ei osutaks liikluskorraldusvahenditele vaid annaks üsna üldisi suuniseid, kuhu sõita.

Samuti tuleb endale selgeks teha, kuidas auto ust avada, autot käivitada, istmeid ja peegleid reguleerida ning muid juhtimisseadmeid (klaasipuhastid, tuled, suunatuled, kütte- ja ventilatsiooniseadmed) käsitseda. Pahatihti jäetakse viimati mainitud detailid sõidu ajal õpetaja/juhendaja korraldada, kuid see ei näita juhikandidaati kui iseseisvalt hakkama saavat juhti. Loomulikult on autod erinevad, aga üldised põhimõtted ja tingmärgid on sarnased.

Eksam ei ole õppeprotsessi osa, vaid selle väljundi kontroll. Teisisõnu peab eksamile tulema sellise ettevalmistusega juhikandidaat, kelle teadmised ja oskused on optimaalsel tasemel. Minimaalsete teadmiste ja oskustega on väga raske, kui mitte võimatu, eksamit sooritada.

Enne riiklikku eksamit tasub üle vaadata määrusest see, mida eksamil nõutakse. Soovitame mõned päevad enne eksamit autot juhtida. Vahetult enne eksamit auto juhtimine võib kurnata ja eksami tulemusele pigem halvasti mõjuda.

Eksamineerimisest

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

Sõidueksamile tulles

 • Eksamineeritav peab saabuma sõidueksamile õigeaegselt. Soovitav on saabuda 5-10 minutit varem.
 • Sõidueksamile tulles peab eksamineeritaval olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument. Kui eksamineeritaval ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas või see on kehtetu, siis sõidueksamile teda ei lubata.
 • Sõidueksamile tulles peavad kaasas olema nii vedukauto kui ka haagise dokumendid.
 • A-kategooria (koos alamkategooriatega) eksamile tulles peab kaasas olema sõiduki registreerimistunnistus ning laetud ja kõrvaklappidega varustatud mobiiltelefon, et eksamineerija saaks anda eksamineeritavale sõidu ajal vajalikke juhiseid.
 • T-kategooria eksamile tulles peab kaasas olema laetud ja kõrvaklappidega varustatud mobiiltelefon, et eksamineerija saaks anda eksamineeritavale sõidu ajal vajalikke juhiseid.
 • Kontrollida üle tervisetõendi kehtivus ja eritingimuste (prillid jms) vastavus reaalsele olukorrale.
 • B-kategooria sõidueksami päeval toimub kohtumine eksamineerijaga teenindussaalis, klienditeenindajaga kohtumine ei ole vajalik. Muude kategooriate eksamid toimuvad Maanteeameti määratud kohas.
 • Kui sõidueksamile registreerinud isik ei ilmu sõidueksamile või ta ei ole oma sõidueksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Maanteeameti teenindusbürood teavitanud, siis loetakse sõidueksam toimunuks ning sõidueksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksam

Sõidueksami kestus ja selle jooksul läbitud vahemaa peavad olema piisavad, et hinnata kvalifikatsiooninõuetes sätestatud oskusi ja käitumist. Sõidueksami peab kestma vähemalt 45 minutit. AM-kategooria ja piiratud juhtimisõiguse taotlemisel peab sõidueksam kestma vähemalt 25 minutit. Sõidueksami aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning sõidueksamist kokkuvõtte tegemine..

Sõidueksamil peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.

AM-, A-, C-, D-kategooria või vastava alamkategooria mootorsõiduki ning BE-, CE- ja DE-kategooria või vastava alamkategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu kahes järgus:

 1. eksami esimeses järgus – eksamiks kohandatud, muuks liikluseks suletud platsil, kus hinnatakse eksamineeritava määruse lisas 3 toodud erimanöövrite (edaspidi sõidueksami harjutused) sooritamise oskust;
 2. eksami teises järgus – hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes vastavalt määruse lisale 4. (PDF)

B-kategooria või vastava alamkategooria auto ja B-kategooria kuni 4250-kilogrammise täismassiga autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.

Viited lisadele, mis reguleerivad eksamite esimest ja teist järku:

Eksamineerimist reguleeriv määrus:

Sõidueksamile registreerimine

Sõidueksamile on võimalik registreerida Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas (üksnes A, B ja BE-kategooria sõidueksamile) või teenindusbüroos.

Teenindusbüroo Sõidueksami sooritamise võimalused kategooriate ja alamkategooriate lõikes
Tallinn

büroos on võimalik sooritada AM-, A-, B-, B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE-kategooria sõidueksameid.

 • A-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ja autokooli kaudu (kui autokool on eelnevalt broneerinud  A-kategooria sõidueksami päeva).

 • AM-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult büroodes/esindustes. Autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud AM-ja A-kategooria sõidueksami päeva.

 • B- ja B78-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes.

 • BE-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult läbi autokooli.

 • BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult läbi autokooli, kui kool on eelnevalt broneerinud rasketehnika eksamipäeva.

Rapla

esinduses on võimalik sooritada AM-, A-, B-, B78-, C-, CE-, D-, DE-ja T-kategooria sõidueksameid.

 • B78-kategooria sõidueksameid on võimalik sooritada ainult kohaliku autokooli tellimusel, kui autokoolil on broneeritud eksamipäev läbi eksamikeskuse.
 • A-, AM- ja B-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult Rapla esinduses või autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud sõidueksami päev.

 • C, CE, D, DE – ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud rasketehnika sõidueksami päev koostöös Kehtna Kutsehariduskeskusega. Rasketehnika sõidueksamid toimuvad ainult Kehtna kutsehariduskeskuse õppesõiduväljakul.

Tartu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-,B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Jõgeva

büroos võetakse vastu B-kategooria sõidueksameid. Sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos.

Võru

büroos võetakse vastu  B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

 • AM- ja A-kategooria sõidueksamile saab registreeirda ainult läbi autokooli, kui autokool on eelnevalt broneerinud selleks vastava kategooria sõidueksami päeva.

 • B-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ning autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud B78 sõidueksami päeva.

 • BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria  sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  rasketehnika sõidueksami päeva.

Põlva büroos võetakse vastu B-kategooria sõidueksameid. Sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos.
Valga büroos võetakse vastu AM- ja B-kategooria sõidueksameid. Sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  B78 sõidueksami päeva.
Pärnu

büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksameid.

 • A-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  A-kategooria sõidueksami päeva.
 • AM-kategooria sõidueksamile saab registreerida büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud AM- ja A-kategooria sõidueksami päeva.
 • B- ja B78-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ning autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  B78 sõidueksami päeva.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult läbi autokooli, kui kui autokool on eelnevalt broneerinud  rasketehnika sõidueksami päeva.
Haapsalu

büroos võetakse vastu A-, AM-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksameid.

 • A-kategooria sõidueksamile saab registreeirda ainult läbi autokooli., kui autokool on eelnevalt broneerinud  A-kategooria sõidueksami päeva.
 • AM-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud AM-kategooria sõidueksami päeva.
 • B-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ning autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  B78 sõidueksami päeva.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  rasketehnika sõidueksami päeva.
Kärdla

büroos võetakse vastu AM-, A-, B-,BE- ja T-kategooria sõidueksameid. 

 • AM- ja A-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud AM- ja A-kategooria sõidueksami päeva.
 • B-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos.
 • BE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult läbi autokooli, kui autokool on eelnevalt broneerinud BE- ja T-kategooria sõidueksami päeva.
Viljandi

büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksameid. 

 • AM- ja A-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  AM- ja A-kategooria sõidueksami päeva.
 • B-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ning autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  B78 sõidueksami päeva.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult kohalikus büroos ja autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  rasketehnika sõidueksami päeva
Kuressaare

büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja T kategooria sõidueksameid. 

 • AM- ja A-kategooria sõidueksamile saab registreeirda ainult läbi autokooli, kui autokool on eelnevalt broneerinud  AM- ja A-kategooria sõidueksami päeva.
 • B-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes ning autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  B78 sõidueksami päeva.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida ainult autokooli kaudu, kui autokool on eelnevalt broneerinud  rasketehnika sõidueksami päeva.
Jõhvi

büroos  võetakse vastu AM-, A-, B-, B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

 • AM-, A-, B- ja B78-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses, büroodes/esindustes.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud  vastava kategooria sõidueksami päev.
Rakvere

büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

 • B78-kategooria sõidueksameid on võimalik sooritada ainult kohaliku autokooli tellimusel, kui autokoolil on broneeritud eksamipäev läbi eksamikeskuse.
 • AM-, A- ja B-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses ja büroodes/esindustes.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud vastava kategooria sõidueksami päev.
Paide

büroos on võimalik sooritada AM-, A-, B-, B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T -kategooria sõidueksameid.

 • AM-, A-, B- ja B78-kategooria sõidueksamile saab registreerida e-teeninduses ja büroodes/esindustes.
 • BE, C, CE, D, DE, T -kategooria sõidueksamile saab registreerida büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud vastava kategooria sõidueksami päev.
Narva

büroos võetakse vastu B-, B78-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

 • B- ja B78-kategooria sõidueksamitele saab registreerida  MNT e-teeninduses, büroodes/esindustes.
 • BE-, C-, CE-, D-, DE- ja T-kategooria sõidueksamile saab registreerida büroodes/esindustes ja autokooli kaudu, kui autokoolil on eelnevalt broneeritud  vastava kategooria sõidueksami päev.

* Rakveres, Viljandis, Haapsalus, Raplas, Kuressaares, Võrus, Valga (samuti Tartus ja Pärnus) on võimalik automaatkäigukastiga eksamisõidukiga sõidueksameid sooritada üksnes kohaliku autokooliga kokkuleppel, eeldusel, et autokool on koostöös Maanteeameti eksamikeskusega broneerinud eksamipäeva.

B-kategooria sõidueksamile registreerimisel e-teeninduses pakutakse esmase valikuna sõidukit, millega alustati autokoolis õppesõitu. Need andmed edastab autokool Maanteeametile ehk kas õppesõitu on tehtud siduriga või siduripedaalita mootorsõidukiga.

Lisaks Maanteeameti poolt pakutavale B-kategooria eksamisõidukile on võimalik eksamit sooritada ka autokooli vastava sõidukiga. Sellisel juhul tuleb ennast eksamile registreerida läbi autokooli.

Sõidueksami ooteaegade kohta saab infot nii Maanteeameti infotelefonilt 620 1200 kui ka teenindusbüroost.

Kui te ei saa määratud ajal sõidueksamile tulla, siis peab sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikult Maanteeameti teenindusbürood teavitama ning talle määratud eksamiaeg muudetakse.

Hilisema teavitamise korral sõidueksami aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta büroole asjakohase tõendi.

Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul bürood teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksami sooritamiseks tuleb tasuda riigilõiv.

Eksamisõiduk

Kui B-kategooria sõidueksam toimub koolitaja autoga, siis eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja sõidab kaasa eksamineeritava kõrval esiistmel. Eksamineerija jaoks peab olema lisatahavaatepeegel, nähtav spidomeetri näit ja lisapedaalid peavad olema varustatud töökorras signaalseadmega.

Maanteeameti kasutuses olevate eksamisõidukite kasutusjuhendit saate lugeda siit: eksamisõiduk Opel Astra. (9.34 MB, PDF)

Erand: B-kategooria autorongi (B96), mille lubatud täismass ületab 3500kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksamit võetakse vastu eksamineeritava enda auto ja haagisega. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele.

Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastamata talverehvid, peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel.

 • AM-, A-, A2-, A1-kategooria sõidueksam viiakse läbi koolitaja (autokooli) eksamimootorratta/mopeediga või mõne muu (nt isiku kasutuses oleva mootorratta või mopeediga). Maanteeametil nende (alam)kategooriate sõidukid puuduvad.  Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele (373.57 KB, PDF)

Juhul kui isik tuleb sõidueksamile tema kasutuses oleva mootorrattaga/mopeediga, siis tuleb tal kaasa võtta mootorratta/mopeedi registreerimistunnistus. Viimane on vajalik eksamisõiduki kategooria kindlaks määramiseks. Kindlasti ka isikut tõendav dokument.

Vajalik turvariietus- ja varustus tuleb isikul endal sõidueksamiks tagada: 

 1. motokiiver;
 2. motokindad;
 3. küünarnuki-, õla- ja põlvekaitsmed;
 4. motosaapad või vähemalt hüppeliigest toestavad nöörsaapad;
 5. soovitavalt motopüksid, äärmisel juhul pikad teksapüksid (igasugused lühikesed püksid ja dressipüksid ei ole sobilikud.

Täpsemalt turvavarustusest saad lugeda siit (PDF).Liikumispuudega eksamineeritaval, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid kus eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

Sõidueksami hindamine

 Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Iga juhtimisolukorra kohta antav hinnang peab näitama juhiloa taotleja oskust käsitseda ja juhtida sõidukit liikluses ohutult. Eksamineerija peab end kogu eksami vältel tundma turvaliselt. Juhul, kui juhtimisel esineb vigu ja loomult ohtlikku käitumist, mis võivad ohustada eksamisõidukit, selles sõitjaid või teisi liiklejaid, katkestatakse eksam mittesooritatud tulemusega, olenemata sellest, kas eksamineerija või kaasas olev isik peab sekkuma või mitte. Eksamineerijal on siiski õigus otsustada, kas eksam viia lõpuni või katkestada vastavalt eksamineeritava oskustele ja käitumisele.

Hindamise käigus pöörab eksamineerija erilist tähelepanu sellele, kas eksamineeritav ilmutab kaalutletud ja teisi arvestavat juhtimiskäitumist. See peab peegeldama üldist reeglipärast ja ohutut sõiduki juhtimisstiili. Eksamineerija võtab seda eksamineeritavast üldise ettekujutuse saamisel arvesse. Siia kuulub ka kohanduv ja kindel juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste (eriti vähekaitstud) liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus.

Sõidueksamil hinnatakse harjutusi kui sõiduki käsitsemise osakust. Eksamineerimise määruse nr 50 lisas 3 on kirjas, et parkimist võib kontrollida kahte moodi. „Parkimine manöövriga“ on kohustuslik ning „Parkimine rööpselt“ on valikharjutus.

Ülevaate, mida tohib ja mida ei tohi teha sõidukit eksamil parkides, siit. (21.49 MB, PDF)

Sõidueksamil antakse hinnang eksamineeritava oskustele, hoiakutele, käitumisele ning teadmiste kasutamisele praktikas. Eksami käigus ilmnenud vead, hinnangud, kommentaarid ja otsuse sõidueksami sooritamise või mittesooritamise kohta kannab eksamineerija sõidueksami kaardile, mis on kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses.  

 

Sõidueksami tulemus

Esmane juhiluba ja juhiluba antakse välja kümne tööpäeva jooksul alates sellekohase eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.

Juhtimisõigus antakse isikule:

 1.   kes vastab Liiklusseaduses toodud tingimustele;
 2.   kelle alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on Eestis;
 3.   kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse.

Juhi jätkuõpe

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.

Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Sõidueksami mittesooritamise põhjused leiab juhikandidaat Maanteeameti e-teeninduse postkastis olevast eksamiraportist. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris

Pärast jätkuõppe läbimist saab registreerida uuesti sõidueksamile.

Ohutuskontrolli alased küsimused

Auto ohutuse kontrolli käigus esitab eksamineerija eksamineeritavale järgmised küsimused:

 1. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki suunatulede töökorras olekut?
 2. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki ohutulede töökorras olekut?
 3. Palun näidake, kuidas Te kontrollite piduri töökorras olekut?
 4. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite sõiduki piduritulede töökorras olekut?
 5. Palun avage autokapott? Sellisel juhul on teine küsimus mootoriruumis olevate igapäevaste agregaatide kohta.
 6.  Palun näidake, kus asub auto klaasipesuri anum/mahuti?
 7. Palun näidake, kuidas ja kuhu tuleb lisada vajaduse korral klaasipesuri vedelikku?
 8. Palun kirjeldage, kuidas saab kontrollida õlitaset?
 9. Palun näidake kuidas Te avate kütusepaagi luugi?
 10. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite rehvide korrasolekut?
 11. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite seisupiduri töökorras olekut?
 12. Palun näidake, kuidas Te kasutaksite vajadusel (nt vihmase ilma korral) klaasipühkijaid?
 13. Palun näidake, kuidas Te saaksite vajadusel klaasi pesta?
 14. Palun näidake, kuidas Te reguleerite salongi temperatuuri?
 15. Palun näidake, kuidas toimite, kui autoaknad on jääs või udused?
 16. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel tagumisi udutulesid sisse lülitada? 
 17. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel kaugtulesid lülitada? 
 18. Palun näidake, kuidas veenduda auto helisignaalseadme töökorras olekus?
 19. Palun näidake, kuidas sisse lülitada tagumise akna soojendus?
 20. Palun näidake, kuidas sisse lülitada peeglisoojendus?
 21. Palun kirjeldage, kui palju on hetkel kütust paagis?
 22. Palun näidake, kuidas juht kontrollib kaasreisijate valmisolekut sõidukiga liikumiseks?
 23. Palun näidake, kuidas peab reguleerima peatugesid?
 24. Palun näidake, kuidas peab turvavöö olema õigesti kasutusel?

Sõidueksam juhtimisõiguse taastamisel ja muudel juhtudel liiklusseadusega määratud juhtudel

Juhtimisõiguse taastamine toimub vastavalt liiklusseaduse §-le 129.

Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu vastavalt liiklusseaduse §-le 99.

Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama harjutused.

Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.

Juhtimisõiguse taastamisel või välisriigi juhiloa vahetamisel võetakse sõidueksam vastu Maanteeameti määratud eksamisõidukiga, mis peab olema nõuetekohane.

Levinumad vead, mis põhjustavad eksami negatiivse tulemuse on:

 • Puudulik iseseisev liiklusolukorra jälgimine, mis väljendub eelkõige liikluskorraldusvahendite mitte tähele panemises.
 • Puudulik auto käsitsemine, mis väljendub auto gabariidi tunnetuse puudumises või auto juhtimisseadmetega mitte hakkama saamises, oskamatuses kiirendada.
 • Oskamatus sooritada parkimisharjutust. Eriti aga iseseisev tühja parkimiskoha leidmine ja ebaõnnestunult pargitud auto asendi korrigeerimine.
 • Vähene maanteesõidu kogemus, mis väljendub ebaõiges kiiruse valikus, puudulikus kiirendus- ja aeglustusradade kasutamises.