Sõidueksam

Vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks, tuleb sooritada sõidueksam.

Sõidueksamil loetakse eksamineeritavat juhiks. Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi õpetajat või juhendajat.

Sõidueksamile lubatakse isik, kes on:

Sõidueksamit on juhtimisõiguse taotlejal lubatud sooritada kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes, olenemata eksami sooritaja elukohast või koolitaja asukohast.

Sõidueksamit viib läbi ja hindab Maanteeameti eksamineerija. Viimane annab ka isikule sõidueksami eduka sooritamise korral juhtimisõiguse.

 

Eksamineerimisest

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

Sõidueksamile tulles

 • Eksamineeritav peab saabuma sõidueksamile õigeaegselt. Soovitav on saabuda 5-10 minutit varem.
 • Sõidueksamile tulles peab eksamineeritaval olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument. Kui eksamineeritaval ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas või see on kehtetu, siis sõidueksamile teda ei lubata.
 • Sõidueksamile tulles peavad kaasas olema nii vedukauto kui ka haagise dokumendid.
 • A-kategooria (koos alamkategooriatega) eksamile tulles peab kaasas olema sõiduki tehniline pass.

 • Kontrollida üle tervisetõendi kehtivus ja eritingimuste (prillid jms) vastavus reaalsele olukorrale.
 • B-kategooria sõidueksami päeval toimub kohtumine eksamineerijaga teenindussaalis, klienditeenindajaga kohtumine ei ole vajalik. Muude kategooriate eksamid toimuvad Maanteeameti määratud kohas.
 • Kui sõidueksamile registreerinud isik ei ilmu sõidueksamile või ta ei ole oma sõidueksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Maanteeameti teenindusbürood teavitanud, siis loetakse sõidueksam toimunuks ning sõidueksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksam

Majandus- ja taristuministri määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele1“ § 10 Sõidueksami üldnõuded. Sama paragrahv lg 13 ütleb, et sõidueksami kestus liikluses peab vastama määruse lisas 6 toodule. Nimetatud aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.

Mootorsõiduki kategooria Teine järk vähemalt
B-piiratud juhtimisõigus 25
Juhtimisõiguse taastamine 25
Välisriigis välja antud juhiloa vahetamine 25
AM 25
A, A1, A2 35
BE, B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi juhtimiseks 25
B-piiratud juhiloa vahetamine esmase juhiloa vastu 45
B, B1 45
C, C1 45
D, D1, D-troll 45
CE, DE, C1E, D1E, D-trollE  45
 

* Märkus: sõidueksami esimese järgu kestus on kuni 10 minutit, välja arvatud B-kategooria või vastava alamkategooria auto, B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi või BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel. Autorongi koostamiseks ja lahutamiseks antakse täiendavalt aega kuni 10 minutit.

Sõidueksami läbiviimise korrad toovad välja kohustuse liigelda nii asulas, kui ka asulavälistel teedel.

Asulavälisel teel sõites tuleb eksamineerijal kontrollida ja hinnata, kuidas eksamineeritav tuleb toime sõiduki juhtimisega suuremal sõidukiirusel. Kui tee-, ilma- ja liiklusolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit kuni riigisisese piirkiiruseni.

B-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel tuleb sõidueksami marsruut eksamineerijal kujundada nii, et asulavälisel teel sõidetakse ettenähtud sõiduajast vähemalt 15 minutit. Muudel juhtudel tuleb samuti sõita asulavälisel teel, kusjuures sõidu kestvus seal ei tohiks olla alla 5 minuti.

Asulavälisel teel sõidu marsruut peab hõlmama ka 90 km/h kiiruse ala, sõltumata asjaolust, kas tee-, ilma- ja liiklusolud lubavad seal konkreetsel ajahetkel juhtida sõidukit 90 km/h kiirusega või mitte.

Sõiduõpe

Eestis on väga palju autokoole, kelle vahel valiku teeb õpilane. Parema valiku saab teha kui juhinduda mitmetest kriteeriumitest. Oluline on tutvuda riiklikul sõidueksamil tarvilike oskuste ja teadmiste kirjeldusega, mis Maanteeameti kodulehel kirjas.

Riiklik sõidueksam ei ole õppesõidu osa, vaid sellega hinnatakse eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, oskusi ja käitumist liikluses. Riikliku sõidueksami tulemus ei sõltu autokoolist ega Maanteeameti eksamineerijast vaid eelkõige juhikandidaadist - tema väljakujunenud teadmistest, oskustest ja käitumisest. 

Oluline on enne riiklikku teooria- ja sõidueksamit tutvuda täiendavalt ja iseseisvalt Eesti Vabariigis hetkel kehtiva liiklusseadusega.

Sõidupraktikast enne eksamit

Enne B-kategooria sõidueksamile tulekut püüdke saada võimalikult palju regulaarset ja mitmekülgset sõidupraktikat erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes.

Parim viis õppimiseks ja sõidukogemuse saamiseks on sõita nii professionaalse sõiduõpetajaga kui ka juhendajaga. Õppesõidu lõppfaasis on oluline harjutada iseseisvat mootorsõiduki juhtimist, kus õpetaja või juhendaja ei juhi tähelepanu liiklusele, vaid annab kätte sõidusuuna ja edastab iseseisvat auto juhtimist stimuleerivaid korraldusi. Need isikud, kes on sooritanud edukalt B-kategooria sõidueksami on saanud piisavalt sõidupraktikat nii autokoolis kui ka juhendajaga, sõites enne eksamile tulekut keskmiselt kokku vähemalt 100 sõidutundi. Kilomeetrites teeb see 3000-4000 km sõidupraktikat nii asula sisestel kui ka välistel teedel.

Sõidupraktika kohta loe lisaks siit (118.27 KB, PDF).

Sõidueksamile registreerimine

Sõidueksamile on võimalik registreerida Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas (üksnes A, B ja BE-kategooria sõidueksamile) või teenindusbüroos.

Teenindusbüroo Sõidueksami sooritamise võimalused kategooriate ja alamkategooriate lõikes
Tallinn büroos võetakse vastu A-, AM-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-kategooria sõidueksameid.
Saue büroos võetakse vastu B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-kategooria sõidueksameid.
Rapla büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-,C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Tartu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Jõgeva büroos võetakse vastu AM-, B-kategooria sõidueksameid.
Võru büroos võetakse vastu AM-, A- , B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Põlva büroos võetakse vastu AM-, B-, BE-kategooria sõidueksameid.
Valga büroos võetakse vastu AM-, B-kategooria sõidueksameid.
Pärnu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Haapsalu büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid
Kärdla büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, T-kategooria sõidueksameid.
Viljandi büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T- kategooria sõidueksameid.
Kuressaare büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE- kategooria sõidueksameid.
Jõhvi büroos  võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Rakvere büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Paide büroos võetakse vastu AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.
Narva büroos võetakse vastu B-, BE-, C-, CE-, D-, DE-, T-kategooria sõidueksameid.

*Automaatkäigukastiga eksamisõidukiga on võimalik sõidueksamit sooritada Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Paides.
Rakveres, Viljandis, Haapsalus, Raplas on võimalik automaatkäigukastiga eksamisõidukiga sõidueksameid sooritada üksnes kohaliku autokooliga kokkuleppel,eeldusel, et autokool on koostöös Maanteeameti eksamikeskusega broneerinud eksamipäeva.

Lisaks Maanteeameti poolt pakutavale automaatkäigukastiga B-kategooria eksamisõidukile on võimalik eksamit sooritada ka autokooli vastava sõidukiga. Sellisel juhul tuleb ennast eksamile registreerida läbi autokooli.

Sõidueksami ooteaegade kohta saab infot nii Maanteeameti infotelefonilt 620 1200 kui ka teenindusbüroost.

Kui te ei saa määratud ajal sõidueksamile tulla, siis peab sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikult Maanteeameti teenindusbürood teavitama ning talle määratud eksamiaeg muudetakse.

Hilisema teavitamise korral sõidueksami aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta büroole asjakohase tõendi.

Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul bürood teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Sõidueksami sooritamiseks tuleb tasuda riigilõiv.

Loe motohooaja avamise kohta siit.

Eksamisõiduk

B-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu Maanteeameti teenindusbüroo eksamiautoga, mis on varustatud salvestusseadmega.

B-kategooria sõidueksamile registreerimisel e-teeninduses pakutakse esmase valikuna sõidukit, millega alustati autokoolis õppesõitu. Need andmed edastab autokool Maanteeametile ehk kas õppesõitu on tehtud siduriga või siduripedaalita mootorsõidukiga.

Kui isik taotleb B-kategooria juhtimisõigust automaatkäigukastiga auto (siduripedaalita auto) juhtimiseks, siis alates 01.09.2016 sooritakse sõidueksam üksnes Maanteeameti teenindusbüroo B-kategooria automaatkäigukastiga sõidukiga, mis on samuti salvestusseadmega varustatud.

B-kategooria eksamisõidukiks on 2015. aasta luukpäraga sõiduauto, 1.4 liitrise bensiinimootoriga ja 6-käigulise manuaalkäigukastiga.

B-kategooria või vastava alamkategooria auto, B-kategooria kuni 4250 täismassiga autorongi juhtimisõiguse ja BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning määruse nr 50 lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.

Erand: B-kategooria autorongi, mille lubatud täismass ületab 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksami võib vastu võtta ka eksamineeritava enda auto ja haagisega, mis ei ole kerghaagis. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele.

Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastamata talverehvid, peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel.

BE ja B autorong 3500 kg kuni 4250 kg
Kohustuslik harjutus Eksamineerija poolt valitud harjutused

Tagurdamine pöördega vasakule või paremale.

* Haagise külge- ja lahtihaakimine (B-kategooria autorongi sõidueksami käigus kontrollitakse ka eksamineeritava praktilisi oskusi autorongi koostamisel ja lahutamisel. Harjutuse sooritamisel peab veduk olema pargitud haagise kõrvale).
 1. Piiratud alal tagasipööramine
 2. Tagurdamine otsesuunas
 3. Edaspidi slaalomi sõitmine
 4. Sõiduki parkimine ja parkimiskohalt lahkumine

AM-, A-, A2-, A1-kategooria sõidueksam viiakse läbi koolitaja (autokooli) eksamimootorratta/mopeediga või mõne muu (nt isiku kasutuses oleva mootorratta või mopeediga). Maanteeametil nende (alam)kategooriate sõidukid puuduvad.  

Juhul kui isik tuleb sõidueksamile tema kasutuses oleva mootorrattaga/mopeediga, siis tuleb tal kaasa võtta mootorratta/mopeedi registreerimistunnistus. Viimane on vajalik eksamisõiduki kategooria kindlaks määramiseks. Kindlasti ka isikut tõendav dokument.

Vajalik turvariietus- ja varustus tuleb isikul endal sõidueksamiks tagada: 

 1. motokiiver;
 2. motokindad;
 3. küünarnuki-, õla- ja põlvekaitsmed;
 4. motosaapad või vähemalt hüppeliigest toestavad nöörsaapad;
 5. soovitavalt motopüksid, äärmisel juhul pikad teksapüksid (igasugused lühikesed püksid ja dressipüksid ei ole sobilikud.

Täpsemalt turvavarustusest saad lugeda siit (PDF).

Liikumispuudega eksamineeritaval, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid kus eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

Sõidueksami hindamine

Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava oskust juhtida sõidukit ohutult, iseseisvalt, ettenägelikult ning teisi liiklejaid arvestavalt erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes. Samuti hinnatakse sõidueksamil ettenähtud sõiduharjutuste (PDF) sooritamise oskust. Eksamineerija ei anna eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

Liigeldes on kõige olulisem tagada ohutus nii enda kui ka teiste liiklejate suhtes.  Erineva liiklustihedusega asula ja asulavälistel teedel sõites, peab eksamineeritav jälgima sõidukiirust, sõiduteel paiknemist, liikluskorraldusvahendeid, hoidma ohutut piki-ja külgvahet, jälgides seejuures tähelepanelikult ja ettenägelikult teiste liiklejate tegevust.

Erinevatel kiirustel sõites on oluline tagada sõidusujuvus, vältimaks teiste liiklejate põhjendamatut takistamist. Eksamineeritav peab oskama kasutada efektiivselt ka tahavaatepeegleid, jälgimaks süsteemaatiliselt liiklust ning liiklusolukordi. Enne iga manöövri sooritamist tuleb veenduda selle ohutuses.

Seda, milliseid oskusi ja käitumist eksamineerija sõidueksamil hindab ning millised on tõsised ja korduvad vead, saab täpsemalt lugeda siin. (329.66 KB, PDF)

Sõidueksami sooritamine

Eksami eduka sooritamise korral antakse isikule juhtimisõigus.

Alates sõidueksami edukast sooritamisest, saab isik juhtimisõiguse ning võib Eesti piires sõidukit juhtida kuni juhiloa kättesaamiseni, kuid mitte kauem kui 10 tööpäeva.

Sõidueksami mittesooritamise korral väljastatakse eksamineeritavale soovi korral tema sõidueksami raport, kus on märgitud sõidueksami mittesooritamise põhjus ning eksami ajal tehtud vead. Vastav raport väljastatakse isikule büroos kohapeal.

Kui isik ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata Maanteeameti määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.

Sõidueksam juhtimisõiguse taastamisel ja muudel juhtudel

Sõidueksam võetakse vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt. Sõidueksam viiakse läbi erineva liiklustihedusega teedel, kus hinnatakse eksamineeritava oskusi ja käitumist erinevates liiklusolukordades.

Juhtimisõiguse taastamisel võetakse sõidueksam vastu B-kategooria autoga. Juhul kui juhtimisõiguse taastajal puudub B-kategooria auto juhtimise õigus, siis sooritatakse sõidueksam Maanteeameti poolt määratud eksamisõidukiga, mille juhtimisõigust isik taastab.

Välisriigi (välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigi) juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu, sooritatakse sõidueksam Maanteeameti poolt määratud eksamisõidukiga.

Levinumad vead, mis põhjustavad eksami negatiivse tulemuse on:

 • Puudulik iseseisev liiklusolukorra jälgimine, mis väljendub eelkõige liikluskorraldusvahendite mitte tähele panemises.
 • Puudulik auto käsitsemine, mis väljendub auto gabariidi tunnetuse puudumises või auto juhtimisseadmetega mitte hakkama saamises, oskamatuses kiirendada.
 • Oskamatus sooritada parkimisharjutust. Eriti aga iseseisev tühja parkimiskoha leidmine ja ebaõnnestunult pargitud auto asendi korrigeerimine.
 • Vähene maanteesõidu kogemus, mis väljendub ebaõiges kiiruse valikus, puudulikus kiirendus- ja aeglustusradade kasutamises.