Teooriaeksam

Juhi eksamineerimine algab liiklusteooria eksami sooritamisega.

Liiklusteooria eksam koosneb 20-40 küsimusest vastavalt kategooriale, mille juhtimisõigust taotletakse. Küsimuste seas on nii liiklusreeglite, liiklusohutuse, liikluspsühholoogia kui ka sõiduki tehnoseisundi ning muude valdkondadega seotud küsimusi.

Liiklusteooria eksami lahendamiseks on aega 30-40 minutit vastavalt taotletavale kategooriale

 

Eksami läbiviimise üldnõuded ja kord

 

Liiklusteooriaeksami läbiviimise üldnõuded:

  • Eksami võtab vastu Maanteeameti teenindusbüroo juhataja või tema poolt kindlaks määratud teenindusbüroo töötaja.
  • Eksam viiakse läbi eksamineeritava poolt valitud Maanteeameti teenindusbüroos eelnevalt registreeritud kuupäeval ning kellaajal.

    Teooriaeksamile saab registreeruda e-teeninduse kaudu.

  • Eksami sooritamine arvutil on kohustuslik kõikidele juhtimisõiguse taotlejatele.
  • Juhul, kui juhtimisõiguse taotleja ei ole võimeline sooritama liiklusteooriaeksamit arvutil, peab ta esitama Maanteeameti teenindusbüroo juhatajale kirjaliku taotluse liiklusteooriaeksami kirjalikuks või suuliseks läbiviimiseks. Kirjaliku või suulise liiklusteooriaeksami läbiviimiseks moodustab teenindusbüroo juhataja kolmeliikmelise eksamikomisjoni, millest vähemalt 1 liige on Maanteeameti teenindusbüroo eksamineerija.
  • Liiklusteooriaeksam võetakse vastu Maanteeameti teenindusbüroo eksamiklassis.
  • Liiklusteooriaeksam viiakse läbi üldjuhul eesti keeles. Eksamit on võimalik sooritada ka vene keeles (kõik kategooriad) ja inglise keeles (A ja B kategooria), kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul Maanteeameti aktsepteeritud ning erapooletut tõlki.

Liiklusteooriaeksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamiklassi sisenemist. Samuti annab eksamineeritav allkirja liiklusteooriaeksamil osalemise kohta.

Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud suhelda teiste eksamineeritavatega, kasutada abi- ja lisavahendeid, kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada eksami iseseisvat lahendamist, häirida teisi eksamineeritavaid ning teha eksami ajal märkmeid teooriaeksami küsimuste kohta. Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed peavad olema välja lülitatud.

Küsimuste tekkimise korral tohib eksamineeritav pöörduda ainult eksami läbiviija poole. Eksamikorra rikkumisel katkestatakse eksam ning see loetakse mittesooritatuks.

 

Eksami lahendamine ning tulemustest teavitamine

 

Enne liiklusteooriaeksami lahendamist tutvustatakse eksamineeritavale liiklusteooriaeksamil kehtivaid nõudeid ja korda, selgitatakse liiklusteooriatesti lahendamise üldpõhimõtteid ja vastatakse eksamineeritava täpsustavatele küsimustele.

Liiklusteooriatesti lahendamist alustavad kõik eksamineeritavad pärast seda, kui eksami läbiviija on andnud selleks vastava korralduse.

Liiklusteooriatesti küsimuste arv ning neile vastamise piiraeg sõltub juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist.

Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse üheaegsel taotlemisel tuleb vastata kõigile vastavate mootorsõidukite kategooriate puhul ette nähtud eksamiküsimuste piiraegade piires.

Vastata tuleb iga küsimuse kõikidele vastusevariantidele, mida on 2 kuni 3. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kasvõi 1 vastusevariant on vale või jäetud vastamata.

Liiklusteooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

Liiklusteooriaeksami tulemus teatatakse eksamineeritavale vahetult pärast eksami sooritamist.

Eksami sooritamise korral annab eksami läbiviija eksamineeritavale informatsiooni sõidueksamile registreerimise kohta. Eksami mittesooritamise korral annab eksami läbiviija eksamineeritavale informatsiooni korduseksamile registreerimise kohta.

Juhul, kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, võib ta eksamit korrata, kuid mitte varem kui  ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamise päevast.

Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide “Haldusmenetluse seaduses” sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Kõik pretensioonid esitatakse kirjalikult teenindusbüroo juhatajale.

Edukalt sooritatud liiklusteooriaeksami tulemus on kehtiv 12 kuud arvates liiklusteooriaeksami sooritamise päevast.

 
Teooriaeksami küsimuste arv ja eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv ning vastamise piiraeg

 

Teooriaeksami sooritamise eesmärk Küsimuste arv kokku Eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv Vastamise piiraeg min
Piiratud õigusega juhiloa taotlemine  30 25 30
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine  30 25 30
Juhtimisõiguse taastamine  30 25 30
Muudel seadusega määratud juhtudel  30 25 30
Juhtimisõiguse taotlemine järgmistele mootorsõidukite kategooriatele: 
AM 20 17 30
A, A2, A1 30 26 30
B, B1 30 26 30
BC1 35 30 35
C, C1 35 30 35
D, D1 40 35 40
BE-, CE-, DE-, C1E- ja D1E-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemine  20 17 30