Teooriaeksam

Juhi eksamineerimine algab liiklusteooria eksami sooritamisega. Liiklusteooriaeksam ei ole osa õppeprotsessist, tegemist on ennekõike teadmiste kontrolliga. 

Teooriaeksameid saab sooritada eesti, vene ja inglise keeles.

 

Eksami läbiviimise üldnõuded ja kord

 

Liiklusteooriaeksami läbiviimise üldnõuded:

  • Eksami võtab vastu Maanteeameti poolt määratud eksami läbiviija.
  • Eksam viiakse läbi eksamineeritava poolt valitud Maanteeameti teenindusbüroos eelnevalt registreeritud kuupäeval ning kellaajal.
  • Teooriaeksamile saab registreeruda e-teeninduse kaudu.
  • Eksami sooritamine arvutil on kohustuslik kõikidele juhtimisõiguse taotlejatele.
    • Juhul, kui juhtimisõiguse taotleja ei ole võimeline sooritama liiklusteooriaeksamit arvutil, peab ta esitama Maanteeametile kirjaliku motiveeritud taotluse liiklusteooriaeksami kirjalikuks või suuliseks läbiviimiseks, kusjuures suuline eksam viiakse läbi arvutil. Kirjaliku või suulise liiklusteooriaeksami läbiviimiseks moodustatakse kolmeliikmeline eksamikomisjon.
  • Eksam võetakse vastu Maanteeameti eksamiklassis või Maanteeameti määratud kohas. Liiklusteooriaeksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamiklassi sisenemist. Hilinejaid riiklikule teooriaeksamile ei lasta. Seega on oluline olla soovitavalt 10-15 minutit enne eksami algust kohal. Samuti annab eksamineeritav allkirja liiklusteooriaeksamil osalemise kohta.
  • Vajadusel on võimalik kasutada juhtimisõiguse taotleja kulul erapooletut tõlki (k.a viipekeele tõlki). 

Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud suhelda teiste eksamineeritavatega, kasutada abi- ja lisavahendeid, kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi (k.a tõlk), mis võivad mõjutada eksami iseseisvat lahendamist, häirida teisi eksamineeritavaid ning teha eksami ajal märkmeid teooriaeksami küsimuste kohta. Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed peavad olema välja lülitatud. Eksami läbiviimist puudutavate küsimuste tekkimise korral tohib eksamineeritav pöörduda ainult eksami läbiviija poole. Eksamikorra rikkumisel eksam katkestatakse ning see loetakse mittesooritatuks.

 

Eksami lahendamine ning tulemustest teavitamine

 

Enne liiklusteooriaeksami lahendamist tutvustatakse eksamineeritavale liiklusteooriaeksamil kehtivaid nõudeid ja korda, selgitatakse liiklusteooriatesti lahendamise üldpõhimõtteid ja vastatakse eksamineeritava täpsustavatele küsimustele. Liiklusteooriatesti lahendamist alustavad kõik eksamineeritavad pärast seda, kui eksami läbiviija on andnud selleks vastava korralduse.

Liiklusteooria eksam koosneb 30–50 küsimusest vastavalt kategooriale, mille juhtimisõigust taotletakse (PDF). Küsimuste seas on nii liiklusreeglite, liiklusohutuse, liikluspsühholoogia kui ka sõiduki tehnoseisundi ning muude valdkondadega seotud küsimusi.

Teooriaeksami küsimustele vastamise piiraeg on leitav siit (74 KB, DOCX) ning teooriaeksami küsimuste üldarv, liiklusohutust puudutavate küsimuste arv ning eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv on leitav siit (123.61 KB, DOCX). Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse üheaegsel taotlemisel tuleb vastata kõigile vastavate mootorsõidukite kategooriate puhul ette nähtud eksamiküsimuste piiraegade piires.

Igal küsimusel tuleb ära märkida vaid üks vastusevariant, sest igal küsimusel on ainult üks õige vastus.

Kuni 30 küsimuse puhul (kategooriad AM, BE, CE, C1E, DE ning D1E) on lubatud teha kuni 4 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga. Seega vigade maksimaalne koguarv on 4 ning kui liiklusohutust käsitsevates teemades on 1 viga, siis ülejäänud kolmes kategoorias ei tohi olla rohkem kui 3 viga. Juhul, kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 2 või enam viga, on teooriaeksami tulemus mittesooritatud, olenemata sellest, kui palju on ülejäänud kolmes teemaplokis vigu.

Rohkem kui 30 küsimuse puhul (ülejäänud liiklusteooriaeksamid, k.a B-kategooria) on lubatud teha kuni 5 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga.  Seega vigade maksimaalne koguarv on 5 ning kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 1 viga, siis ülejäänud kolmes kategoorias ei tohi olla rohkem kui 4 viga. Juhul, kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 2 või enam viga, on teooriaeksami tulemus mittesooritatud, olenemata sellest, kui palju on ülejäänud kolmes teemaplokis vigu.

Liiklusteooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel loetakse vastamata jäänud küsimused valesti vastatuks. Vastustega on võimalik tutvuda ainult peale teooriaeksami lõppu. Eksamipiletid on salastatud ja avalikustamisele ei kuulu ning küsimusi ja vastuseid eksamineeritavad endale ei saa. Liiklusteooriaeksami tulemus teatatakse eksamineeritavale vahetult pärast eksami sooritamist. Eksami vastuvõtja ei tegele riiklikul teooriaeksamil küsimuste ja vastuste kommenteerimisega, sest tegemist ei ole liiklusteooria õppega.

Eksami sooritamise korral annab eksami läbiviija eksamineeritavale informatsiooni sõidueksamile registreerimise kohta. Pärast eksami sooritamist saab büroos koheselt broneerida endale sõidueksami aja. Eksami mittesooritamise korral annab eksami läbiviija eksamineeritavale informatsiooni korduseksamile registreerimise kohta.

Juhul, kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, võib ta eksamit korrata, kuid mitte varem kui ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamise päevast.

Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide "Haldusmenetluse seaduses" sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Kõik pretensioonid esitatakse kirjalikult teenindusbüroo juhatajale.

Edukalt sooritatud liiklusteooriaeksami tulemus on kehtiv 12 kuud arvates liiklusteooriaeksami sooritamise päevast. Liiklusteooria eksami kehtivuse aega ei saa pikendada. Sõidueksamile registreerimisel arvestage sellega, et sõidueksami ooteaeg võib-olla erinev ning seetõttu registreerige ennast sõidueksamile varakult.