Mootorsõidukijuhi juhendaja meelespea

Juhendaja meelespea annab selgitava ülevaate juhendamise eesmärgist, juhendaja rollist ning sõidupraktika tähtsusest noore juhi ettevalmistamisel. Ühtlasi jagatakse praktilisi näpunäiteid mootorsõidukijuhi juhendamiseks ning sõidupraktika edukaks läbiviimiseks.

Juhendamise eesmärk


Juhendamise eesmärk on pakkuda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud noorele algajale juhile mitmekülgset sõidupraktikat, mis aitaks tal rohkem sõidukogemust saada, juhile vajalikke oskusi omandada ning selle läbi ohutuks juhiks kujuneda.

Juhendaja ja tema roll


Juhendaja on kogenud juht ja eeskuju, kelle juhendamisel võimaldatakse autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud noorele algajale juhile individuaalse sõidupraktika saamise kogemust.

Praktilise sõidukogemuse saamiseks tulekski noorel juhil sõita koos oma juhendajaga, kes talle lisaks autokoolis läbitud kohustuslikele sõidutundidele lisaväärtusega sõidupraktika saamise võimalust pakuks.

Juhendaja ei ole sõiduõpetaja ega võta endale tema rolli. Kui sõiduõpetaja eesmärk on noort juhti õpetada ning anda talle edasi juhile vajalikke süvateadmisi ja oskusi, siis juhendaja eesmärk on noort juhti suunata ning aidata tal iseenda sõidupraktika kogemuse pinnalt juhile vajalikke oskusi arendada ning ohutu sõidu käitumist omandada. Sõidupraktika käigus annab juhendaja ka oma juhendatavale nõu ja tagasisidet ning suunab teda juhina õigete väärtushinnangute poole.

Juhendaja isiksus ja koostööoskus


Juhendaja puhul mängib olulist rolli tema isiksus ja suhtlemisoskus. Oluline on mõista, et juhendaja ning juhendatava omavaheline koostöö ja hea läbisaamine on edu võti, muutes sõidupraktika meeldivaks ja huvitavaks kogemuseks. Sõidupraktika keskkond eeldab head mikrokliimat ja üksteise mõistmist, mis laseb juhendatava võimetel paremini esile tulla ning tagab hea koostöö.

Kui juhendaja on kannatlik, tal jätkub positiivset ja mõistvat suhtumist, siis tuleb ta juhendaja rolli ja juhendamisega edukalt toime.

Juhendajal tuleb juhendatava suhtes omada realistlikke ootusi ning mitte ära unustada, et juhendatav teeb vigu. Kui juhendaja ei suuda juhendatava  eksimusi aktsepteerida ning satub ise paanikasse või vihastub, kui juhendatav teeb sõidupraktika käigus midagi ettearvamatut või rumalat, siis ei pruugi see inimene juhendajaks olemise rolli nautida.

 

Juhendaja vastutus ja kohustused sõidupraktika läbiviimisel

 

Juhendaja ei ole sõidupraktika ajal lihtsalt kaasreisija. Juhendajal on vastutusrikas roll, mis tähendab, et teda loetakse sõidupraktika ajal samuti juhiks, kes istub juhendatava kõrval oleval esiistmel.

Sõidupraktikat läbi viies peab juhendaja olema puhanud, rahulik ja heatujuline. 

 

Sõidupraktika läbiviimine

 

Sõidupraktika eeldab, et juhendatav õpib iseenda kogemustest, mida ta sõidupraktika käigus omandab. Seetõttu on oluline, et juhendaja ei hakkaks sõidupraktika käigus liialt domineerima ja liikluseksperti mängima. Need asjad, mis on juhendaja kui kogenud juhi jaoks elementaarsed ja iseenesest mõistetavad, ei pruugi seda olla juhendatava jaoks.

Sõidupraktika alguses ei saa eeldada, et juhendatav, kes omandab alles juhile vajalikke oskusi ja kompetentsi, on koheselt hea sõiduoskusega ohutu juht. Ohutuks juhiks kujunemine võtab aastaid ning selleks on vaja rohkelt sõidupraktikat. Pealegi hõlmab ohutuks juhiks kujunemine enamat, kui seda on liiklusreeglite teadmine ja sõiduki valitsemise oskus.

Näpunäited edukaks juhendamiseks:

Enne juhendama asumist:
 • vii ennast kurssi kehtiva liiklusseadusega. Seadused uuenevad tihti. Värskeim info on Riigiteatajas.
 • lahenda mõned liiklustestid n-ö vormi kontrolliks. Need on saadaval nii internetis kui ka hästi varustatud raamatupoodides. 
 • suhtle autokooli õpetajaga. Temalt saad infot nii sobivaima õpetamismetoodika kui ka konkreetse juhendatava kohta. Oluline on teada, mis on tema tugevamad ja nõrgemad küljed.
 • tutvu eksamineerimist puudutavate õigusaktidega. Sealt saad infot eksami ülesehituse, hinnatavate pädevuste ja sooritatavate harjutuste osas. Nii on võimalik tõhusamalt juhendada ja juhtida juhikandidaadi tähelepanu olulistele aspektidele.
Juhendades:
 • vali mitmekesine marsruut. Vähe abi on sellest, kui igal nädalavahetusel kodu ja suvila vahel sõita. Oluline on liigelda erinevatel kellaaegadel, et saada ülevaade liikluse intensiivsuse ja valgustingimuste muutumisest. Liigelge nii äärelinnas, kesklinnas kui ka  maanteel.
 • vii läbi harjutusi erinevates kohtades. Nii saab juhikandidaat oskused ja kindluse, et sooritada nõutud manöövreid.
 • õpeta juhikandidaati etapiviisiliselt, et temast saaks ohutu ja iseseisev liikleja:
  • esimese etapi lõpus peaks juhendatav suutma sõita niimoodi, et juhendaja ei puutu ühtegi auto juhtimisseadet, isegi mitte kliimaseadet, ega ütle ette ühtegi liikluskorraldusvahendit, kuni ei ole reaalset ohtu.
  • teises etapis ära juhi ta tähelepanu ka kaasliiklejatele, kuni ei teki ohtlikku olukorda. Ka nende märkamisega peab juhikandidaat ise hakkama saama.
  • kolmandas etapis lase juhikandidaadil planeerida iseseisvalt marsruut, näiteks kaardirakenduse abil ca tunni pikkune teekond, mis sisaldab ka maanteelõiku. Iseseisev sõit on oluline oskuste kinnistamiseks ning otsustus- ja tegutsemisjulguse arendamiseks.
 • pea meeles, et iga juhendatav on oma võimete poolest erinev. See, et vajalikke oskusi omandatakse aeglaselt ei tähenda, et neid omandatakse halvasti. Juhendatavale antav tagasiside peab olema aus. Keskpärase või kehvapoolse juhikandidaadi liigne kiitmine võib tekitada temas ebaadekvaatselt kõrge enesehinnangu, mis eksamil saab paraku valusa tagasilöögi.
Kui eksam ebaõnnestub:
 • tutvu koos juhendatavaga eksamiprotokolliga ja pööra edasistel sõitudel eksamil esinenud puudustele tähelepanu, unustamata siiski muid olulisi oskusi.

Eelneva juhendi järgi ette valmistatud juhikandidaadil on oluliselt lihtsam hakkama saada eksamil aga eelkõige edaspidises iseseisvas liiklemises. Tegelikult tulebki silmas pidada, et kogu juhi ettevalmistamine ei peaks olema sihitud eduka sõidueksami sooritamiseks vaid ohutuks ja iseseisvaks liiklemiseks peale eksamit. 

 

Nõuandeid stressi ja kriitikaga toimetulekuks

 

Juhendajal on vastutusrikas roll ning ta peab olema juhendatava tegevuse suhtes alati valvas ja tähelepanelik. Seetõttu võib juhendajal tekkida situatsioone, mis võivad teda juhendatava kõrval istudes ärevaks muuta ja stressi tekitada. Mõningane ärevus ja stressitase on normaalne. Liiga palju stressi ja pinget ei ole aga hea, seda enam, et sõidupraktika peab toimuma stressi- ja pingevabas õhkkonnas.

Stressi ja pinget võivad juhendajas tekitada tema enda mõtted ja emotsioonid, öeldes näiteks juhendatavale: "See oli kohutav, mida sa praegu tegid!". Juhendajana saab oma stressi maandada, muutes oma mõtlemist. Oma energia säästmiseks tuleb juhendajal mõelda positiivselt ning aktsepteerida olukorda, et juhendatav teeb vigu. Teadmine, et "vigadest ju õpitaksegi" aitab juhendajal pingelisi ja stressitekitavaid olukordi vältida.

Sõidupraktikat läbi viies või tekkida momente, kus juhendatavale tuleb anda mõnikord ka kriitilist tagasisidet. Kriitikat tehes tuleb olla juhendajal äärmiselt taktitundeline, vältimaks olukorda, mil juhendataval võib kaduda igasugune motivatsioon ning ta tunneb, et ta ei ole millekski suuteline ega saa millegagi hakkama. Selle asemel, et otsest kriitikat teha, keskenduda ohutusele ning küsida juhendatavalt endalt, mida ta tekkinud situatsioonist arvab ning mis oleks võinud tema tegevuse tagajärjel kaasneda.

Juhendajana ei tohi unustada, et kriitika peab olema positiivne ja sellel peab olema edasiviiv jõud!

 


Juhi kompetents


Noort juhti juhendades tuleks tähelepanu pöörata kõige olulisematele aspektidele, mis valmistab juhi kompetentsi omandamisel noorele juhile kõige enam raskusi:

 • Sõiduki valitsemine - juhtimisseadmete kasutamise oskus, automaatsed liigutused sõiduki juhtimisel ja käsitsemisel, sõiduki sujuv juhtimine erinevatel kiirustel ja erinevates ilmaoludes, sõidusujuvus nii sõidu alustamisel, aeglustamisel kui ka seismajäämisel.
 • Ohutunnetus - enda ja kaasliiklejate ohutuse tagamine ja juhi vastutustundlik käitumine, tähelepanelikkus, ettenägelikkus, kaasliiklejate tegevuse varajane etteaimamine, õige (olukorrale vastav) sõidukiiruse valik.
 • Liikluses toimetulek - liiklusreeglite rakendamine praktikas, liikluse  jälgimise ("lugemise") ning liiklusalaste situatsioonide tõlgendamise oskus, oskus kohandada oma tegevust vastavalt liiklusolukorrale, täpset ajastust otsuste ja tegevuste vastuvõtmisel (mitte liiga vara ja mitte ka liiga hilja), koostöö ja suhtlemisoskust teiste liiklejatega (teiste liiklejatega arvestamine), sõidumarsruudi planeerimist ja iseseisev liikluses toimetulek.
 

Sõidupraktika maht


Noore juhi ettevalmistuse tase, kes tuleb riiklikule sõidueksamile juhtimisõigust taotlema, peab olema sellisel tasemel, et sõidueksamit sooritades on ta valmis iseseisvalt ja ohutult sõitma. Juhi kvalifikatsioon eeldab, et juht valitseb sõidukit, ta on ohutu ning tuleb liikluses toime.

Selleks et ohutuks juhiks kujuneda, ei piisa ainult autokoolis läbitud miinimum sõidutundide läbimisest. Lisaks autokooli kohustuslikele sõidutundidele vajab juhendatav täiendavat sõidupraktikat, mida saab pakkuda talle tema juhendaja. Juhendajaks võib olla ka sõiduõpetaja.

Enne riiklikule sõidueksamile tulekut oleks juhtimisõiguse taotlejal soovitav läbida vähemalt 100-120 sõidutundi või 3000-4000 km sõidupraktika koos oma juhendajaga.

Oluline on meeles pidada: mida rohkem sõidupraktikat noor juht saab, seda ohutum juht temast kujuneb!

Juhendatava sõidupraktika tuleks kombineerida autokoolis läbiviidavate sõidutundidega. Omamaks paremat ülevaadet juhendatava arengust ja ettevalmistuse tasemest, on juhendajal soovitav osaleda juhendatava sõidutundides, mida viib läbi sõiduõpetaja. Võttes osa sõidutundidest, avaneb juhendajale võimalus vestelda ka juhendatava sõiduõpetajaga, kes saab jagada praktilisi soovitusi ja nõuandeid sõidupraktika edukaks läbiviimiseks.

 

Ohutu sõidu käitumine

 

Ohutu sõidu käitumine eeldab, et juht mõistab ohte, oskab neid vältida ning teab, et tal tuleb seadusekuulekalt sõita.

Juhendaja ülesanne on arendada juhis ohutu sõidu käitumist ning juhtida noore juhi tähelepanu neljale kõige olulisemale ohu allikale:

 • alkoholi- ja narkojoobes sõit;
 • sõidukiiruse ületamine;
 • väsimus;
 • turvavöö mittekasutamine.

Enne juhendajaks hakkamist

 

Enne juhendajaks hakkamist tuleks esitada endale kolm olulist küsimust:

 • Kas ma sobin oma isiksuseomadustelt juhendajaks?
 • Kas ma olen juhendatavale kogenud juhina hea eeskuju (analüüsi ennast juhina ja oma sõidustiili)?
 • Kas ma vastan mootorsõiduki juhendajale kehtestatud üldnõuetele?