Mootorsõidukijuhi õpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetajakoolitust teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi sellekohast tegevusluba omav kõrgkool. 

Mootorsõidukijuhi õpetaja on liiklusteooria- ja sõiduõpetaja.

Mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavad nõuded:

 • olema vähemalt 21-aastane;
 • vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses;
 • omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus (juhtimisõiguse omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg);
 • mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust ei anta esmase juhiloa omajale;
 • vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
 • ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest Liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
 • ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.

Oma karistusandmeid saab kontrollida aadressil http://www.rik.ee/karistusregister.

A-, C- ja D-kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigust võib taotleda isik, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigus.

AM-kategooria mootorsõiduki juhti võib õpetada mootorsõidukijuhi õpetaja, kellel on A-kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigus.

Mootorsõidukijuhi õpetamise õiguse andmise kohta väljastab Maanteeamet tunnistuse viieks aastaks isikule, kes taotleb tunnistuse väljastamist ja vastab ülaltoodud nõuetele.

Mootorsõidukijuhi õpetaja, kelle terviseseisund ei võimalda enam juhtida õpetatava kategooria mootorsõidukit, kuid kellel on nimetatud mootorsõiduki juhtimisõigus ja kogemus olnud vähemalt kolm aastat, võib jätkata selle kategooria mootorsõiduki juhtide õpetamist liiklusteooria õpetajana.

Mootorsõidukijuhi õpetaja, kes on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud või kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on peatatud, mootorsõidukijuhi õpetamise õigus peatub kuni peatumise aluse äralangemiseni.

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetaja ettevalmistamise ja õpetajakoolituse korralduse nõuded ning riikliku õppekava nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

Mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendav tunnistus tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • juhtimisõigus tunnistatud kehtetuks, kui juhtimisõigus on saadud pettuse teel või juhiluba on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
 • tunnistus on saadud pettuse teel või võltsitud;
 • mootorsõidukijuhi õpetajat on karistatud joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ning liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise ning tahtlikult sooritatud kuriteo eest;
 • tunnistuse taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 • tunnistus on kadunud, hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks;
 • tunnistuse omanik on surnud või
 • väljastatakse uus tunnistus.

Kaotatud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse asemele väljastatakse uus tunnistus, kui tunnistuse taotleja vastab ülaltoodud nõuetele.

 

Õpetamise õiguse taotlemiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

 • isikut tõendav dokument;
 • koolitaja tunnistus õpetajakoolituse või täienduskoolituse läbimise kohta, kui koolitaja ei ole andmeid esitanud elektrooniliselt või kutsetunnistus;
 • kehtiv nõuetekohane tervisetõend, kui tervisetõendi andmed liiklusregistris ei ole kehtivad või terviseseisund on muutunud;
 • tasutud riigilõiv.