Juhi koolitus

Igal aastal lisandub Eesti teedele ligikaudu 15 000 - 20 000 noort mootorsõidukijuhti, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Juhi ettevalmistamine annab õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Mootorsõidukijuhi koolitust teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kellel on mootorsõidukijuhi koolituseks tegevusluba.

Juhi ettevalmistamine

 

Juhi ettevalmistus toimub esma- ja täiendusõppe korras liiklusteooriaõppe ja õppesõitude vormis.

Liiklusteooriaõppe ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja sõidutunni kestus on 45 minutit. Õppesõidu tundide vahel peab olema puhkepaus vähemalt 15 minutit.

Õppesõidul peab õpilasel olema kaasas õpingukaart, kuhu õpetaja märgib sõidu alustamisel kuupäeva, kellaaja ja õppekava kohase teema. Iga õppesõidu lõpus märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidutundide arvu ja hinnangu õpilase oskuste kohta. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidu lõpus õpilane ja õpetaja oma allkirjaga.

Õpilane peab omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

 

Esmaõpe

Esmaõppe korras valmistatakse ette AM-, B-, ja BC1-kategooria ning A1-, A2- ja B1 alamkategooria mootorsõiduki juhti.

Juhi esmaõpe jaguneb kaheks:

  • algaste;
  • lõppaste.

Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama selliseid teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

 

Mootorsõiduki kategooria ja alamkategooria Liiklusteooriaõpe õppetundides Õppesõit sõidutundides
AM 8 8
A; A2; A1 24 12
B; B1 28 23
BC1 40 25

Esmaõppe lõppastme raames peab B-kategooria ja B1- alamkategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik läbima lõppastme koolituse. Lõppastme koolituse läbimiseks peab olema läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

Lõppastme koolituse raames peab läbima libedasõidu riskivältimise koolituse.

Juhi esmaõppe lõppastme koolituse eesmärk on ohutu ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.  

Lõppaste
Teooriaõpe õppetundides Õppesõit sõidutundides
Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes. 3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja  teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.  

1
Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1 Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul. 1
Kokku teooriaõppe tunde 4 Kokku sõidutunde 2

Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse omaja peab läbima lõppastme koolituse siis, kui ta on vahetanud piiratud juhtimisõiguse juhiloa esmase juhiloa vastu.

Täiendusõpe

Täiendusõppe korras valmistatakse ette auto juhtimise õigust omavat isikut mis tahes teise kategooria või alamkategooria auto või mootorratta juhtimise õiguse saamiseks.

Olemasolev kategooria Taotletav kategooria Liiklusteooriaõpe
(õppetunde)
Õppesõit (õppetunde)
B, C, D A, A2. A1 10 10
B BE 3 2
B C, C1 20 10
C, C1 CE, C1E 10 10
C1 C 5 5
B, C D, D1 40 20
D1 D 5 5
D, D1 DE, D1E 10 10
B D-troll 60 40
C -TROLL D 5 5
B, C, D  0 2
Siduripedaalita auto

Käsikäiguvahetusega auto

Kaitseteenistuse ajateenija
B, BC1 C 30 15
C CE 20 15
C D 40 20