Juhi koolitus

Igal aastal lisandub Eesti teedele ligikaudu 15 000 - 20 000 noort mootorsõidukijuhti, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Juhi ettevalmistus annab õpilasele teadmised ja oskused liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhi kohta kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja riiklikule õppekavale.

Mootorsõidukijuhi koolitust teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kellel on mootorsõidukijuhi tegevusluba.

Koolituse liigid

 

Liiklusteooriaõppe ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja sõidutunni kestus on 45 minutit. Õppesõidu tundide vahel peab olema puhkepaus vähemalt 15 minutit.

Õppesõidul peab õpilasel olema kaasas õpingukaart, kuhu sõiduõpetaja märgib kuupäeva ja õppesõidutundide arvu. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidu lõpus õpilane ja sõiduõpetaja oma allkirjaga.

Õpilane peab omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

 

Esmaõpe

Esmaõppe korras valmistatakse ette B-, B1- või BC1-kategooria auto ja A-, A1-, A2-kategooria mootorratta juhte.

Juhi esmaõpe jaguneb kaheks:

  • algaste;
  • lõppaste.

Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama selliseid teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

 

Mootorsõiduki kategooria ja alamkategooria Liiklusteooriaõpe õppetundides Õppesõit sõidutundides
AM 8 8
A; A2; A1 24 12
B; B1 28 23
BC1 40 25

Esmaõppe lõppastme koolituse (nn libedasõit) käigus peab läbima B-kategooria esmase juhiloa omanik enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Lõppastme koolituse läbimiseks peab olema läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

Lõppaste
Teooriaõpe õppetundides Õppesõit sõidutundides
Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes. 3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja  teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.  

1
Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1 Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul. 1
Kokku teooriaõppe tunde 4 Kokku sõidutunde 2

Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse omaja peab läbima lõppastme koolituse siis, kui ta on vahetanud piiratud juhtimisõiguse juhiloa esmase juhiloa vastu.

Täiendusõpe

Täiendusõppe korras valmistatakse ette auto juhtimise õigust omavat isikut mis tahes teise kategooria või alamkategooria auto või mootorratta juhtimise õiguse saamiseks.

Olemasolev kategooria Taotletav kategooria Liiklusteooriaõpe
(õppetunde)
Õppesõit (õppetunde)
B, C, D A, A2. A1 10 10
B BE 3 2
B C, C1 20 10
C, C1 CE, C1E 10 10
C1 C 5 5
B, C D, D1 40 20
D1 D 5 5
D, D1 DE, D1E 10 10
B D-troll 60 40
C -TROLL D 5 5
B, C, D  0 2
Siduripedaalita auto

Käsikäiguvahetusega auto

Kaitseteenistuse ajateenija
B, BC1 C 30 15
C CE 20 15
C D 40 20