Koolitaja tegevusluba ja järelevalve

Mootorsõidukijuhi koolitust teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba (edaspidi tegevusluba).

 

Nõuded tegevusloa taotlejale

 

Tegevusluba antakse, kui taotlejal on:

 1. õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende kasutamise võimalus;
 2. õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus;
 3. õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad õppesõidukid või õppesõidukite kasutamise võimalus;
 4. liiklusseaduse nõuetele vastavad mootorsõidukijuhi õpetajad ja mootorsõidukijuhi esmaabiõpetajad;
 5. liiklusseaduse nõuetele vastavad õpetatava kategooria õppekavad ja õppedokumentatsioon;
 6. õppekavades ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud;
 7. õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.
 

Tegevusloa taotlemine 

 

Tegevusloa taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu.

Tegevusloa taotlemisel esitatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed ja dokumendid:

 • koolitusloa taotlus;
 • õpperuumide, õppesõiduväljaku ja õppesõidukite olemasolu või kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
 • õppekava ja õppedokumentatsioon;
 • audiovisuaalsete õppevahendite loetelu;
 • esmaabikoolituse õppevahendite loetelu;
 • mootorsõidukijuhi õpetajate ja esmaabiõpetajate andmed vastavalt liiklusseaduses esitatud nõuetele ning kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi kolme kuu jooksul alates kõigi eeltoodud andmete ja dokumentide esitamisest.

Esitatud taotluse osas annab kolme tööpäeva jooksul esmase tagasiside Haridus- ja Teadusministeerium. Edasi liigub taotlus sisuliseks hindamiseks ning eelhaldusakti andmiseks Maanteeametile.

Tegevusloa andmed kantakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Koolitaja tegevusloa väljaandmist reguleerib liiklusseadus.

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda riigilõiv.

 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine


 

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks vastavalt Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-le 37:

 • (1) Haridus- ja Teadusministeerium tunnistab tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
  1) koolitaja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
  2) koolitaja majandustegevusest loobumine;
  3) koolitaja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.
 • (2) Haridus- ja Teadusministeerium võib tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:
  1) majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul;
  2) tegevusloa kontrolliesemesse (liiklusseadus § § 112) kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
  3) tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
  4) tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine;
  5) üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade.
 

Koolituse järelevalve

 

Riiklikku järelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt volitatud asutusena Maanteeamet.

Kui mootorsõidukijuhi koolitus ei vasta nõuetele, on riiklikku järelevalvet teostaval ametiasutusel õigus teha koolitajale ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks ning õppetegevuse parandamiseks.