Juhiluba

Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Juhtimisõigust tõendav dokument on kehtiv juhiluba või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Igaühel võib olla ainult üks kehtiv juhiluba.

Juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks on:

 • Euroopa Liidu mudeli kohane juhiluba;
 • esmane juhiluba;
 • piiratud õigusega juhiluba.

Mootorsõiduki juhtimisõigus ja esmane juhiluba väljastatakse ning juhiluba vahetatakse kui teil on alaline elukoht Eestis, teie vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja olete omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.

Alaline elukoht on koht, kus te tavaliselt elate iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Vajadusel peate täiendavalt tõendama oma alalist elamist Eestis. Alalise elukoha kinnituse vormi leiate siit (79.61 KB, PDF).

Muuhulgas, kuid mitte ainult, võivad teie alalist elamist Eestis aidata tõendada järgmised dokumendid:

 • Üürileping (peab olema sõlmitud vähemalt 6 kuuks).
 • Tööleping või muu teenuse osutamist kinnitav leping, nt käsundusleping/töövõtuleping jne (peab olema sõlmitud vähemalt 6 kuuks).
 • Tõendid kinnisvara omamise kohta Eestis.
 • Teie nimele väljastatud arved (nt korteri kommunaalkulud, kütusearve jne).
 • Tõendid lasteaiast või koolist, kus õpivad alaealised lapsed (juhul kui lapsed on veel alaealised).
 • Kui te olete Eesti ettevõtte juhatuses, siis võib esitada nt majandusaasta aruande.
 • Teie nimele vormistatud lennuki-, laeva-, rongi-, bussipiletid (nendest peab selguma Eestis viibimise kestus).
 • Seletuskirjad sugulastelt või inimestelt, kelle juures te elate.
 • Tõend õppimise kohta Eestis (antud juhul lisatõendeid ei pea esitama).
 • Tõend Eesti ajateenistuses olemise kohta (antud juhul lisatõendeid ei pea esitama).
 • Muud siin nimetamata tõendid, mis näitavad isiklikke sidemeid Eestiga.

Kui tegemist on töölepinguga, tõendiga õppimise kohta Eestis või tõendiga Eesti ajateenistuses olemise kohta, siis piisab ainult ühest tõendist, näiteks ainult tõendist õppimise kohta Eestis. Kui tegemist on muude tõenditega, nt üürilepinguga, siis ainult üürilepingu esitamisest ei piisa, vaid peab esitama lisaks üürilepingule ka muud tõendid.

 

Kehtivus

 • Juhiluba kehtib 10 aastat. C-, D-kategooria ja C1-, D1-alamkategooria mootorsõiduki ning CE-, DE-kategooria ja C1E-, D1E-kategooria autorongi juhiluba antakse välja kehtivusega viis aastat.
 • Esmane juhiluba kehtib 2 aastat.
 • Piiratud õigusega juhiluba kehtib isiku 18-aastaseks saamiseni.
 • Juhiloa kehtivust saab kontrollida Maanteeameti e-teeninduses.

Asendamine

Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida Maanteeamet loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse põhjal uus juhtimisõigust tõendav dokument. Eelnevalt välja antud kehtiv juhiluba tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba tuleb tagastada Maanteeameti teenindusbüroole.

Eestis väljaantud juhiluba, esmane juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba asendatakse juhul, kui Teil on alaline elukoht Eestis. Eestis viibivale välismaalasele väljastatakse uus juhiluba elamisloa alusel.

Juhiluba väljastatakse kehtivusega 10 aastat. Esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel väljastatakse uus dokument sama kehtivusajaga, mis oli märgitud asendatavale juhtimisõigust tõendavale dokumendile.

Juhiloa asendamiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

 • kehtiv juhi tervisetõend juhul, kui liiklusregistri andmebaasis puuduvad andmed kehtiva tervisetõendi kohta või kui juhi terviseseisund on muutunud (tervisetõendit saab kontrollida e-teenindusest);
 • isikut või elamisluba tõendav dokument;
 • seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta;
 • elektrooniline foto, mida saab teha kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab parema juhiloa trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta. Me ei võta vastu klientide poolt tehtud digitaalset fotot;
 • tasuda riigilõiv.

Kehtetuks tunnistatud juhiluba ei ennistata.

Juhiloa vormistamise ajal, kuid mitte kauem kui kümme tööpäeva alates juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast arvates, võib isik kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida mootorsõidukit ilma juhtimisõigust tõendava dokumendita ainult Eestis. Õigust juhtida mootorsõidukit tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.

Loovutamine

Vastavalt liiklusseadusele, kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on ta kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeametile.

Kui isikul ei ole võimalik endal teenindusbüroosse pöörduda juhiloa loovutamiseks, siis on võimalik kirjalikult volitatud isikul juhiluba büroosse tuua.

Juhiluba on võimalik loovutada ka posti teel tähitud kirjaga. Selleks on vajalik printida sõltuvalt juhiloa liigist juhiloa (4.39 KB, PDF)/esmase juhiloa (10.39 KB, PDF)loovutamise leht, see täita ning saata koos juhiloaga elukohajärgsesse Maanteeameti teenindusbüroosse.

Väljastamine

Juhiluba väljastab ja vahetab Maanteeameti teenindusbüroo. Samuti väljastavad juhilube ka Eesti välisesindused.

Juhiluba antakse välja 10 tööpäeva jooksul vastava eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast arvates.

Juhiluba väljastatakse või vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel.

Eestis väljaantud juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda juhiloa omanikku.

Kui Te ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saate juhtimisõiguse taastada juhul, kui sooritate edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Kui Te ei võta oma juhiluba liiklusregistri büroost välja ühe aasta jooksul alates juhiloale märgitud kehtivuse alguse kuupäevast, tunnistab Maanteeamet teie juhiloa kehtetuks ning peate taotlema uut juhiluba.

Juhiluba saab vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos.

Vahetamine

Juhiloa vahetamiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

 • kehtiv tervisetõend juhul, kui liiklusregistri andmebaasis puuduvad andmed kehtiva tervisetõendi kohta;
 • isikut või elamisluba tõendav dokument;
 • vahetamisele kuuluv juhiluba;
 • foto, mida saab teha kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta. Me ei võta vastu klientide poolt tehtud digitaalset fotot;
 • tasuda riigilõiv.
 • Juhiluba saab vahetada ka e-teeninduses

Juhiloa kättesaamine välisriigis

Alates 01.07.2009 võib konsulaarametnik või aukonsul väljastada Eesti juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või nende duplikaadi välisriigis viibivale Eesti kodanikule.

Välisesindustest ja aukonsulite käest on võimalik juhilube kätte saada, kuid lubade vahetamise taotlused tuleb esitada Maanteeameti teenindusbüroodele. Juhilubade väljastamise kohta välisesindustele ega aukonsulitele eraldi taotlusi esitada ei ole vaja. Juhilubade väljastamine välisesindustes ja aukonsulite poolt puudutab vaid Eesti kodanikke. Eestis elamisluba omavatele välismaalastele antud teenus ei laiene.

Juhiloa edastamiseks välisesindusse/aukonsulile tuleb teenindusbüroole esitada avaldus, milles tuleb märkida oma kontaktandmed (aadress, telefon) välisriigis ning soov saada oma Eesti juhiluba kätte välisriigis asuvast Eesti välisesindusest/aukonsulilt. Avalduse saab edastada teenindusbüroole: allkirjastatud kujul tavalise postiga, digitaalselt allkirjastatud kujul e-posti teel või Eesti välisesinduse/aukonsuli vahendusel. Teenindusbüroode kontaktid asuvad siin.

Riigilõivuseaduse §320 järgi tuleb juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa välisesinduse kaudu väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv. Kui riigilõiv makstakse teise isiku eest, tuleb selgituse lahtrisse kindlasti märkida isiku nimi, kelle eest riigilõiv makstakse. 

Välisesinduste ja Eesti aukonsulite nimekiri.

 

Näidised