Esmane juhiluba

 

Juhiluba väljastab ja vahetab Maanteeameti teenindusbüroo. Samuti väljastavad juhilube ka Eesti välisesindused.

Teenindusbüroo väljastab esmase juhiloa või juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.

 

Esmase juhiloa väljastamine

 

Mootorsõiduki juhtimisõigus ning esmane juhiluba väljastatakse teile, kui teil on alaline elukoht Eestis, teie vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja olete omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse juhul, kui:

 • varem ei ole olnud auto juhtimisõigust või
 • on mootorratta või traktori juhtimisõigus ja soovite omandada täiendavalt auto juhtimisõigust ning
 • ei ole karistatust liiklusseaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või
 • ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või
 • ei ole korduvalt karistatud liiklusseaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud punktis 3 nimetatud rikkumised.

Esmast juhiluba saab taotleda Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos.

Esmase juhiloa väljastamiseks teenindusbüroos tuleb esitada:

 • kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud  Maanteeameti teenindusbüroole elektrooniliselt;
 • isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
 • juhi koolituskursuse tunnistus juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
 • juhtimisõigust tõendav dokument juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (nt piiratud õigusega juhiluba).
 • elektrooniline foto, mida saab teha kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta;
 • kui esmase juhiloa taotleja on alaealine, siis tuleb esitada lapsevanema (seadusliku esindaja) kirjaliku nõusolek, mis tuleb saata büroole digiallkirjastatud kujul e-posti teel või esitada kirjalikult. Nõusoleku blankett leitav siit.
 • tasutud riigilõiv.

Esmase juhiloa väljastamise ajal, kuid mitte kauem kui kümme tööpäeva alates eksamite sooritamise järgnevast päevast arvates, võite kehtiva juhtimisõiguse olemasoluli juhtida mootorsõidukit Eestis ilma juhiloata. Õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.

 

Esmase juhiloa vahetamine

 

Esmane juhiluba antakse välja kehtivusega kuni kaks aastat ning esmase juhiloa tähtaja lõppemisel seda uue esmase juhiloa vastu vahetada ei saa.

Kui olete läbinud lõppastme koolituse ning teid ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse teile juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Lõppastme koolituse läbimine on nõutav kõikidele esmase juhiloa omanikele, kes taotlevad juhiluba, sh ka nendele juhtidele, kes läbisid esmaõppe juba mitmeid aastaid tagasi.

Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos mitte varem kui üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kui Teil on esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse Teile juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist.

Kui Teil on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse Teie mootorsõiduki juhtimisõigus ja väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võite taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Kui Te ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast esmast juhiluba välja võtnud, antakse uus esmane juhiluba välja vaid siis, kui sooritate edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.

Kui Te ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest saanud vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba, peate esmast juhiluba uuesti taotlema ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.

Kui Te ei võta oma juhiluba büroost välja 12 kuu jooksul alates juhiloale märgitud kehtivuse alguse kuupäevast, tunnistab büroo juhiloa kehtetuks.

Esmast juhiluba saab juhiloa vastu vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos.

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

 • kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud  Maanteeameti teenindusbüroole  elektrooniliselt;
 • isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
 • juhi koolituskursuse tunnistus juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad (esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu peab juhiloa taotleja esitama koolituskursuse tunnistuse lõppastme koolituse läbimist tõendav kirjega, juhul kui andmed liiklusregistris puuduvad);
 • eelnevalt väljastatud esmane juhiluba;
 • elektrooniline foto, mida saab teha kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta;
 • tasutud riigilõiv.

Juhiloa vormistamise ajal, kuid mitte kauem kui kümme tööpäeva alates juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast arvates, võite kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida mootorsõidukit ilma juhtimisõigust tõendava dokumendita ainult Eestis. Õigust juhtida mootorsõidukit tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.