Rahvusvaheline juhiluba

Maanteeamet väljastab Viini 1968.a teeliikluse konventsiooni kohast rahvusvahelist juhiluba (International Driving Permit).

Rahvusvaheline juhiluba on A6-formaadis vihik ning selle vormistus vastab kõikidele konventsiooni nõuetele. Rahvusvaheline juhiluba, olles sisuliselt Eesti siseriikliku juhiloa tõlge prantsuse, inglise, hispaania ja vene keelde, võib osutuda vajalikuks mootorsõiduki juhtimisel riikides, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda. 

Tuleb meeles pidada, et rahvusvaheline juhiluba kehtib ainult koos Eesti siseriikliku juhiloaga ning väljastatakse kehtiva Eesti siseriikliku juhiloa alusel kehtivusega kolm aastat. Kui väljastamise aluseks olev siseriiklik juhiluba aegub kolme aasta jooksul, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba sama kehtivusajani, mis on märgitud siseriiklikul juhiloal.

Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • värviline dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm.

Juhiloataotlus võib olla saadetud ka digitaalselt allkirjastatuna ning dokumendifoto võib sellisel juhul olla saadetud posti teel. Lisaks peab siis olema saadetud ka digitaalselt allkirjastatud dokument, millele on skaneeritud taotleja Eesti juhiloa esi- ja tagakülg ning dokumendifoto.

Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda rahvusvahelise juhiloa omanikku.

Rahvusvahelise juhiloa kaotamise, varguse või hävimise korral duplikaadi saamiseks tuleb rahvusvahelise juhiloa omanikul esitada seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend ning taotlemiseks nõutavad dokumendid ja foto. Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks kirjaliku teate saamisest arvates.