Rahvusvaheline juhiluba

Maanteeamet väljastab Viini 1968. a teeliikluse konventsiooni kohast rahvusvahelist juhiluba (International Driving Permit).

Rahvusvaheline juhiluba on A6-formaadis vihik ning selle vormistus vastab kõikidele konventsiooni nõuetele. Rahvusvaheline juhiluba, olles sisuliselt Eesti siseriikliku juhiloa tõlge prantsuse, inglise, hispaania ja vene keelde, võib osutuda vajalikuks mootorsõiduki juhtimisel riikides, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda. 

Tuleb meeles pidada, et rahvusvaheline juhiluba kehtib ainult koos Eesti siseriikliku juhiloaga ning väljastatakse kehtiva Eesti siseriikliku juhiloa alusel kehtivusega kolm aastat. Kui väljastamise aluseks olev siseriiklik juhiluba aegub kolme aasta jooksul, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba sama kehtivusajani, mis on märgitud siseriiklikul juhiloal.

Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • värviline dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm;
  • tasutud riigilõiv.

Juhiloataotlus võib olla saadetud ka digitaalselt allkirjastatuna ning dokumendifoto võib sellisel juhul olla saadetud posti teel. Lisaks peab siis olema saadetud ka digitaalselt allkirjastatud dokument, millele on skaneeritud taotleja Eesti juhiloa esi- ja tagakülg ning dokumendifoto.

Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda rahvusvahelise juhiloa omanikku.

Rahvusvahelise juhiloa kaotamise, varguse või hävimise korral duplikaadi saamiseks tuleb rahvusvahelise juhiloa omanikul esitada seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend ning taotlemiseks nõutavad dokumendid ja foto. Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks kirjaliku teate saamisest arvates.

 

Eesti juhiloa kehtivus välisriigis

 

Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud juhiluba tunnustatakse kõikjal Euroopa Liidus. Lisainfot leiad ELi juhilubade teemaliselt veebilehelt.

Järgnevad lõigud käsitlevad riike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid.

Levinumad juhilubade vorme ja vastastikust tunnustamist käsitlevad konventsioonid on Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsioon ja Viini 1968. aasta teeliikluse konventsioon. Konventsioonide tekstid ja osalisriikide nimekirjad leiad siit.

Pane tähele! Osalisriigiks loetakse need, kelle nime taga on märgitud kuupäev veerus "Ratification, Accession (a), Succession (d)".

Eesti on liitunud vaid Viini 1968. a teeliikluse konventsiooniga. Seega kehtib Eesti juhiluba kõikides Viini konventsiooni osalisriikides. Samuti kehtib neis riikides Eestis väljastatav rahvusvaheline juhiluba. Juhiluba tunnustatakse teise osalisriigi poolt seni, kuni juhiloa omanik ei ole asunud elama selle riigi territooriumile. Ühtlasi tuleb meeles pidada, et konventsioon ei kohusta osalisriiki tunnustama teise osalisriigi poolt väljastatud juhiluba, kui see oli väljastatud ajal, mil juhiloa omanik elas tema territooriumil. Näiteks ei pea Ukraina tunnustama Eesti juhiluba, kui see oli väljastatud ajal, mil juhiloa omanik elas Ukrainas.

NB! Viini konventsiooniga mitteliitunud riigid ei ole kohustatud Eesti juhiluba tunnustama. Eesti juhiloa tunnustamine neis riikides on iga sellise riigi enda otsustada. Ka rahvusvaheline juhiluba ei pruugi neis riikides abiks olla.

Välisministeeriumi kodulehel Reisi targalt on info Eesti juhiloa kehtivuse kohta eraldi välja toodud juhul, kui info on Välisministeeriumile teada. Kui info puudub, siis on soovitatav enne reisi ise infot hankida.

Juhilubade vahetamise tingimused on täielikult iga riigi enda määrata.

Välisriigi juhiloa Eestis kehtivuse kohta leiad infot siit.