Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvaheline vedu (ATP)

ATP on kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alane kokkulepe.

Tunnistuse ATP vastavuse kohta annab selle riigi pädev asutus, kus veok valmistatakse või registreeritakse ja arvele võetakse.

Kokkuleppes kirjeldatud normidele vastavuse kontroll toimub:

  • enne uue veovahendi ekspluatatsiooni andmist, mille järgnevalt väljastatakse tunnistus kehtivusega kuni 6 aastat;
  • kasutusesoleva veovahendi ATP tunnistuse aegumisel, millele järgnevalt väljastatakse tunnistus kehtivusega kuni 3 aastat.

Normidele vastavuse kontrollitakse riigi pädeva asutuse poolt kinnitatud katsejaamades.

Veovahendi registreerimisel teise riiki arvestatakse kehtivat tunnistust ajutise tunnistusena vajadusel kuni kolm kuud.

ATP katselaborid

 

ATP Sert OÜ
Harjumaa, Lehmja küla, Sinikivi tee 1
Telefon: +372 660 4901
Faks: +372 660 4916   
http://www.foilpoint.ee/atp-sertifikaadid