Koolitused

Maanteeametilt saab tellida õpetajatele tasuta koolitust, kus räägitakse liikluskasvatuse tegevuste kavandamisest ja läbiviimisest koolis või lasteaias. Koolituse käigus antakse praktilisi kogemusnäiteid ja juhiseid. 

9. ja 11. klassi õpilastele on võimalus tellida tasuta noorte riskivältimise koolitusi, läbi mille panna noori mõtlema ennast ja teisi säästvatele käitumishoiakutele liikluses.​

 

 

Laps kopal Maanteemuuseumis

 

Õpetajatele mõeldud koolitused
 

Liiklusharidus lasteaias

Käsitletavad teemad: 

 • Liiklusohutus ja -kasvatus, liikluskasvatuse tegevuste planeerimine, liikluskasvatuse teema lõimimine nädalakava tegevustesse.
 • Õppekäik ning lapse mäng ja liikluskasvatus. 
 • Jalgratturikoolitus lasteaias.
 • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades.
 • Lastega juhtunud õnnetused. 
 • Paikkonna laste liikumisviisid. 
 • Meeskonnatöö lasteaias. 
 • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine. 
 • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused Maanteeametiga.
 • Maanteeameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine kooli tegevusse. 


Koolituspäeva täpne sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku lasteasutuse vajadustest ja kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt.

Koolituse kestus: 3 akadeemilist tundi või 6 akadeemilist tundi.

 

Liiklusharidus koolis

Käsitletavad teemad:

 • Liiklusohutus ja -kasvatus, liikluskasvatuse teema lõimimine erinevatesse ainetesse.
 • Õppekavavälised tegevused, jalgratturikoolituse korraldamine, hindamisvahendid.
 • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades. 
 • Eri vanuses noortega juhtunud õnnetused, paikkonna iseärasused ja noorte liikumisviisid.
 • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine. 
 • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused Maanteeametiga.
 • Maanteeameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine kooli tegevusse. 


Koolituspäeva sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku lasteasutuse vajadustest ja kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt.

Koolituse kestus: 3 akadeemilist tundi või 6 akadeemilist tundi.

 

Lasterühma saatja koolitused

Käsitletavad teemad: 

 • Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus. 
 • Reguleerija märguanded, tee ületamine reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajal.

Koolitus kestus: 2 akadeemilist tundi teooriat ja 2 akadeemilist tundi praktikat.

Jalgratturi koolitajate teoreetilised ja praktilised õppepäevad

Teoreetilisel õppepäeval käsitletavad teemad: 

 • Lastega juhtunud liiklusõnnetuste peamised põhjused. 
 • Jalgratturi koolitust reguleeriv seadusandlus, selle muudatused. 
 • Jalgratturi koolitust toetavad projektid. 
 • Jalgratturi koolitust toetavad materjalid. 
 • Vajalik dokumentatsioon, jalgrattakoolituse läbiviimine.
 • Jalgratturite eksamineerimine. 
 • Jalgratturi juhilubade andmebaas.

Koolitus kestus: 5 akadeemilist tundi.


Praktilisel õppepäeval koolitusel käsitletavad teemad: 

 • Ratta korrashoiu kontroll, harjutused ja mängud platsil (praktiline tegevus). 
 • Harjutused vigurrajal (praktiline tegevus). 
 • Õppesõit linnas (praktiline tegevus). 
 • Jalgrattamatka korraldamine.

Koolitus kestus: 7 akadeemilist tundi.

Rohkem infot leiab siit.

 

Õpilastele mõeldud koolitused
 

Georg ja Kaspar

Käsitletavad teemad: 

 • Noortega juhtuvad liiklusõnnetused.
 • Seos väärteo ja tagajärje vahel.
 • Noorte liiklusriskid (joobes juhtimine, oma võimete ülehindamine, vähene Sõidukogemus. turvavarustuse puudumine, vajadus teiste ees silma paista). 


Sihtrühm: 9. klass
Kestus: 45 minutit

Selge Pilt...!?

Käsitletavad teemad: 

 • Joobes juhtimine.
 • Kiiruse ületamine.
 • Kaaslaste subjektiivne usaldamine.
 • Tagant otsasõit või teelt väljasõit.
 • Ilmastikuoludega mittearvestamine.
 • Sõiduki tehniliste tingimuste mittetundmine. 

Sihtrühm: 11. klass
Kestus: 7 x 45 minutit

Rohkem infot leiab siit.