Liiklusohutusprogrammi elluviimiskava

Programmi tegevused kaetakse neljaaastase kestusega elluviimiskavaga. Elluviimiskava on kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga ja on rulluv. See tähendab, et igal aastal lisandub rakenduskavva üks planeeritav aasta. Elluviimiskavas tuuakse välja programmi raames aastateks 2016–2019 planeeritavad tegevused ja nende tähtajad, tegevuse eest vastutajad, meetmete ja võimalusel ka tegevuste eelarved. Eesmärkide saavutamise eelduseks on süsteemne lähenemine ja teadmistepõhine tegutsemine.

Programmi elluviimist koordineerib Vabariigi Valitsuse juurde moodustatud liikluskomisjon ning korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Maanteeameti ülesanne programmi elluviimisel ja suunamisel on üldine seiramine, erinevate osapoolte vaheliste tegevuste ja eriarvamuste ühtlustamine, programmi aruandluse ja uuendamise korraldamine.

Oma valdkondades viivad programmi ellu ka Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Politsei- ja Piirivalevamet, Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Häirekeskus, Tööinspektsioon, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Autoettevõtete Liit, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Linnade Liit, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Maaomavalitsuste Liit, Liikluskindlustuse Fond, kohalikud omavalitsused, maavalitsused, Operation Lifesaver Estonia, Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus jne.

Kõige laiem ja mõjusam meetod liiklusohutuse tagamiseks on iga ühiskonnaliikme panus. Igaühel meist on liikluses oma roll. Me ei saa vastutada teiste eest, aga me saame vastutada oma tegevuse eest. Hooliv ja kaasliiklejatega arvestav käitumine moodustab olulise osa iga liikleja panusest liiklusohutusse.