Liiklusohutust mõjutavad valdkonnad

Liiklusohutusprogramm keskendub kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale. 

Vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja

Valdkond keskendub kõigi liikluses osalejate ohutust väärtustavate hoiakute ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamisele. Süsteemis „Liikleja. Sõiduk. Keskkond.“ on liikleja kõige nõrgemaks lüliks. Tema mõju liiklusõnnetuse toimumisele on suurim, samas on tema liikluskäitumise ja hoiakute muutmine kõige keerulisem. Meetmed keskenduvad kahele erinevale aspektile. Neist üks on seotud liikleja mõttemaailma ja arusaamadega ning teine liikluskeskkonnaga. 
Valdkond sisaldab üheksat meedet:
 • jalakäijate ohutus; 
 • jalgratturite ohutus;
 • eakad liiklejad;
 • liiklusharidus;
 • juhikoolitus;
 • ennetus;
 • juhi tervis;
 • liiklusjärelevalve;
 • rehabilitatsioon.

Ohutu keskkond

Valdkond hõlmab maakasutust ja ohutuma teedevõrgu planeerimist, uute teede ehitamist ja olemasolevate rekonstrueerimist, sõidetavuse tagamist, liikluskorraldust ning teede korrashoidu. Eesmärgiks on ohutum ja tõhusam liikuvus, mis on sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastuvõetav ning erinevate aastaaegade liikluseripärasid arvestav. Tegevused on suunatud liikluskeskkonna kujundamisele ja haldamisele selliselt, et liikluskeskkond oleks lihtsasti mõistetav, liiklejad tajuksid sellest tulenevaid ohtusid ning väheneks eksimuste võimalus. Tähelepanu keskmesse tõusevad vähemkaitstud liiklejad. Suurimaks väljakutseks on ohutu linnalise keskkonna kujundamine, parandades kõndimise, jalgrattaga sõitmise ja ühistranspordi kasutamise võimalusi ning lahenduste väljatöötamine vältimaks ühesõidukiõnnetusi ja tagamaks ohutuid möödasõite maanteedel. Liiklusohutuse tõstmiseks tuleb liiklust korraldada vastavaks liikluskeskkonna ohtlikkuse tasemele ning tagada liikluskeskkonna ja kiirusrežiimi kooskõla.
Keskendutakse seitsmele meetmele: 
 • maakasutus ja teedevõrgu planeerimine;
 • säästva ja ohutu taristu projekteerimine, ehitamine ning rekonstrueerimine;
 • teede korrashoid;
 • liikluskorraldus;
 • raudteeristete ohutus;
 • ohutu sõidukiirus;
 • intelligentsed transpordisüsteemid.

Ohutu sõiduk

Käsitletakse sõidukite ja nende turvaseadmete nõuetele vastavust. Otsitakse võimalusi, et soodustada turvalisemate autode soetamist ning piirata vanade ja vähem turvaliste autode riiki toomist. Sõidukipargi edasisel vananemisel ei saa me loota liiklussurmade ja inimkannatanutega liiklusõnnetuste tõusu peatamisele. Tegevused hõlmavad ka juhiabisüsteeme, mis ei lase juhtidel ilma teatavaid tingimusi täitmata autot või seadet kasutada või suurendavad ohutust ning pakuvad täiendavat juhtimismugavust. Senisest enam vajab tähelepanu kommertsvedusid teostavate sõidukite ohutus ning ettevõtja kohustuste ja vastutusega seonduv.
Fookuses on kolm meedet: 
 • tugisüsteemid juhile;
 • sõiduki turvalisus;
 • tööga seotud sõidukite ohutus.