Ohutusnõunik

Ohutusnõuniku määrab ettevõtja, kelle tegevuse hulka kuulub ohtliku kauba vedu maanteed, raudteed ja siseveeteed pidi ning vedude ekspedeerimine, samuti veoga seotud ohtliku kauba pakendamine, peale- ja mahalaadimine.

Ohutusnõunik on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kelle ülesanne on tagada ohtliku kauba veo ohutus ja vastavus nõuetele. Ohutusnõunik peab olema läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami ning saanud sellekohase ohtlike veoste veo ohutusnõuniku koolitustunnistuse (edaspidi: ohutusnõuniku tunnistus).

Kaotatud, varastatud või hävinud tunnistuse asemele on võimalik taotleda uut tunnistust. Sellisel juhul peab isik sellest Maanteeametit kirjalikult teavitama. Teatis on leitav siit (PDF).

Ohutusnõuniku tunnistust saab taotleda:

  • Maanteeameti teenindusbüroodest või
  • posti või e-post teel. Selleks peab isik esitama digitaalselt allkirjastatud ohutusnõuniku taotluse e-posti aadressile info [at] mnt.ee või tema poolt omakäeliselt allkirjastatult ohutusnõuniku taotluse Tallinna teenindusbüroosse aadressile Heli 6, 12618, Tallinn. Ohutusnõuniku taotluse blankett on leitav siit. Ohutusnõuniku taotlusele peavad olema lisatud riigilõivu tasumise andmed. Ohutusnõuniku tunnistus saadetakse taotlusel märgitud Eesti riigi sisesele postiaadressile.

Ohutusnõuniku tunnistus kehtib viis aastat. Tunnistuse kehtivusaega pikendatakse järgmiseks viieks aastaks, kui tunnistuse omanik on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist läbinud vastava täienduskoolituse ja edukalt sooritanud eksami ning taotlenud uue ohutusnõuniku tunnistuse.

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursust korraldab Tallinna Tehnikakõrgkool ning ohutusnõuniku eksami korraldab koolitusasutus kooskõlas Maanteeametiga.  Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõiv.