Sõidumeerik

Digitaalse sõidumeeriku süsteemi rakendamise eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine.

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga autod või autorongid peavad pidama arvestust juhi sõidu- ja puhkeaja kohta.

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi.

Digitaalse sõidumeeriku süsteemi rakendajaks Eestis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Järelevalvet juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad ettevõtja juures tööinspektor või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja ning teel politseiametnikud, abipolitseinikud ja teised selleks seadusega volitatud isikud.

Maanteeameti ülesandeks on digitaalse sõidumeeriku kaartide väljastamise korraldamine. Meie lepingupartneriteks on kaartide valmistajana AS Trüb Baltic ning digitaalsete sõidumeerikute infrastruktuuri autoriseeritud sertifitseerimisteenuse osutajana AS Sertifitseerimiskeskus.

Euroopa Komisjoni Joint Research Centre kodulehelt on võimalik leida vastuseid digitaalse sõidumeeriku süsteemi kohta esitatud korduvatele küsimustele.