Kaardi uuendamine, asendamine, kehtetuks tunnistamine ja tagastamine

Uuendada saab Eestis väljastatud digitaalse sõidumeeriku kaarti. Välisriigis väljastatud juhikaardi uuendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks.

Kaardi, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, uuendamiseks tuleb esitada taotlus/avaldus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõpukuupäeva. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart enne uuendatava kaardi kehtivusaja lõppu.

Taotluse kaardi uuendamiseks võib esitada kuni kolm kuud enne aeguva kaardi kehtivusaja lõppemist. Uus kaart vormistatakse nii, et see hakkab kehtima eelmise kaardi kehtivuse lõpukuupäevale järgneval päeval. Seega teatud ajavahemikus on autojuhil käes kaks juhikaarti, kuid kumbagi saab kasutada ainult nendele märgitud kehtivusaegadel. Kaarti saab taotleda või vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos. E-teeninduses saab taotleda/vahetada üksnes Eestis väljastatud juhikaarti.

Pärast kaardi kehtivuse lõppu tuleb kehtetu kaart tagastada Maanteeameti teenindusbüroole.

Kaardi uuendamiseks tuleb vastavalt uuendatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti teenindusbüroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks aeguv kaart.

Uue kaardi väljastamine põhjusel, et on muutunud kaardile kantud administratiivandmed, loetakse kaardi vahetamiseks.

Kaardi vahetamiseks tuleb vastavalt vahetatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti teenindusbüroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks vahetatav kaart.

Uus kaart väljastatakse sama kehtivusajaga nagu esmakordsel taotlemisel.

 

Kaardi vargus, kaotus või hävimine

 

Kaardi kaotamise korral peab kaardi valdaja sellest kirjalikult teavitama Maanteeametit, välja arvatud juhul, kui isik on asunud elama teise liikmesriiki. Sellisel juhul tuleb Maanteeameti poolt väljastatud kaardi kaotusest teavitada elukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust.

Kaardi varguse korral peab kaardi valdaja teavitama juhtunust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus vargus toimus. Eestis on selleks pädevaks asutuseks Maanteeamet.

Kaotatud, varastatud või hävinud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeameti teenindusbüroole esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi kaotuse, varguse või hävimise kohta.

Asenduskaart väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast esitatud andmete tuvastamist.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla ühe aasta.

Välisriigis väljastatud juhikaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis.

Kaardi leidmisel tuleb see tagastada Maanteeametile.

 

Kaardil on talitushäired

 

Talitushäiretega Eestis väljastatud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeametile esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi talitushäirete kohta. Lisaks tuleb esitada ka talitushäirega kaart, mille kiip ei ole füüsiliselt kahjustatud.

Välisriigis väljastatud juhikaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis.

Maanteeamet annab viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist asenduskaardi.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla ühe aasta.

 

Kaardi kehtetuks tunnistamine

 

Maanteeamet või Maanteeameti teenindusbüroo tunnistab kaardi kehtetuks, kui:

  • selgub, et kaardi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid. Näiteks andmete võrdlemisel teiste riikide kaarte väljastavate asutustega selgub, et isikul oli juba kehtiv juhikaart;
  • kaart on võltsitud;
  • juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma. Kehtetuks tunnistatakse kaart, mida juht kasutas. Juhile, kelle kaarti kasutati, ei väljastata uut kaarti enne kuu aja möödumist alates kehtetuks tunnistamisest;
  • kaardi omanik on teinud vastavasisulise taotluse.

Kaotatud, varastatud või talitushäiretega kaart on kehtetu vastavasisulise kirjaliku teate alusel liiklusregistrisse kande tegemisest arvates.
 

 

Kaardi tagastamine

 

Kaardi peab viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile, kui kaart on kehtetuks tunnistatud põhjusel, et:

  • kaardi taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid kaardi väljaandmist;

  • kaart on võltsitud.