Kaardi uuendamine, asendamine, kehtetuks tunnistamine ja tagastamine

Uuendada saab Eestis väljastatud digitaalse sõidumeeriku kaarti. Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi uuendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks.

Kaardi, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, uuendamiseks tuleb esitada taotlus/avaldus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõppkuupäeva. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart enne uuendatava kaardi kehtivusaja lõppkuupäeva.

Taotluse kaardi uuendamiseks võib esitada kolm kuud enne aeguva kaardi kehtivusaja lõppemist. Uus kaart vormistatakse nii, et ta hakkab kehtima eelmise kaardi kehtivuse lõppkuupäevale järgneval päeval. Seega teatud ajavahemikus on ka autojuhil käes kaks autojuhi kaarti, kuid kumbagi saab kasutada ainult nendele märgitud kehtivusaegadel. Kaarti saab taotleda või vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos. E-teeninduses saab taotleda/vahetada üksnes Eestis väljastatud autojuhi kaarti.

Pärast kaardi kehtivuse lõppkuupäeva saabumist tuleb kehtetu kaart tagastada Maanteeameti teenindusbüroole.

Kaardi uuendamiseks  tuleb vastavalt uuendatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti teenindusbüroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks aeguv kaart.

Uue kaardi väljastamine põhjusel, et on muutunud kaardile kantud administratiivandmed, loetakse kaardi vahetamiseks.

Kaardi vahetamiseks tuleb vastavalt vahetatava kaardi tüübile esitada Maanteeameti teenindusbüroole kõik kaardi esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning lisaks vahetatav kaart.

Uus kaart väljastatakse samadeks tähtaegadeks nagu esmakordsel taotlemisel.

 

Kaardi vargus, kaotus või hävimine

 

Kaardi kaotamise korral peab kaardi valdaja sellest kirjalikult teavitama Maanteeametit, välja arvatud juhul, kui isik on asunud elama teise liikmesriiki. Sellisel juhul tuleb Maanteeameti poolt väljastatud kaardi kaotusest teavitada elukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust.

Kaardi varguse korral peab kaardi valdaja teavitama juhtunust selle liikmesriigi õiguspädevat asutust, kus vargus toimus. Eestis on selleks õiguspädevaks asutuseks Maanteeamet.

Kaotatud, varastatud või hävinud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeameti teenindusbüroole esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi kaotuse, varguse või hävimise kohta.

Asenduskaart väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast esitatatud andmete tuvastamist.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla kolme kuu.

Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis.

Kaardi leidmisel tuleb see tagastada Maanteeametile.

 

Kaardil on talitushäired

 

Talitushäiretega Eestis väljastatud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Maanteeametile esmakordsel taotlemisel nõutavad dokumendid ning kirjaliku selgituse kaardi talitushäirete kohta. Lisaks tuleb esitada ka talitushäirega kaart.

Välisriigis väljastatud autojuhi kaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis.

Maanteeamet annab viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist asenduskaardi.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla kolme kuu.

 

Kaardi kehtetuks tunnistamine

 

Maanteeamet või Maanteeameti teenindusbüroo tunnistab kaardi kehtetuks, kui:

 • selgub, et kaardi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid. Näiteks andmete võrdlemisel teiste riikide kaarte väljastavate asutustega selgub, et isikul oli juba kehtiv autojuhi kaart;
 • kaart on võltsitud;
 • juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma. Kehtetuks tunnistatakse kaart, mida juht kasutas;
 • kaardi omanik ei vasta nõuetele;
 • kaardi omanik on teinud vastavasisulise taotluse.


Kaotatud, varastatud või talitushäiretega kaart on kehtetu vastavasisulise kirjaliku teate alusel liiklusregistrisse kande tegemisest arvates.

Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga kaart on selle vahetamise korral kehtetu alates uue kaardi väljastamisest Maanteeameti teenindusbüroo poolt.
 

 

Kaardi tagastamine

 


Töökoda peab kaardi viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile:

 • töösuhte lõppemisel kaardi valdajaga;
 • kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
 • kehtivuse lõppemisel.

Tööandja ja kontrollija peavad kaardi viie tööpäeva jooksul tagastama Maanteeametile:

 • kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
 • kehtivuse lõppemisel.

Juht peab kaardi 35 päeva jooksul tagastama Maanteeametile:

 • kui kaart on kehtetuks tunnistatud;
 • kehtivuse lõppemisel.