Sõidumeeriku kaardi taotlemine ja väljastamine

Taotlusi kaartide väljastamiseks võtavad vastu ja menetlevad Maanteeameti teenindusbürood.

Autojuhi kaardi taotlemine

 

Autojuhi kaarti võib taotleda Eestis töötamise õigust omav füüsiline isik, kui:

 • Tal on kehtiv juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on kohustuslik sõidumeeriku kasutamine. Kaarti ei saa taotleda isik, kellel on juhiluba ainult A- kategooria mootorsõiduki juhtimiseks.
 • Tal ei ole kehtivat autojuhi kaarti (väljastatud mistahes riigis) ega töökoja kaarti.
 • Tema alaline elukoht on Eestis.
 • Autojuhi kaarti saab taotleda või vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos. E-teeninduses saab taotleda/vahetada üksnes Eestis väljastatud autojuhi kaarti.

Esitatavad dokumendid:

 • Taotlus või digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatud elektroonne avaldus. Vabas vormis avaldus tuleb saata aadressil info@mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada. 
 • Isikut tõendav dokument.
 • Välismaalastel Eestis töötamise õigust tõendav dokument.
 • Elektrooniline allkiri ja elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm. Taotleja nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.
 • Kehtiv juhiluba, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad.
 • Tasutud riigilõiv.
 

Töökoja kaardi taotlemine

 

Töökoja kaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks. Eestis on selleks asutuseks SA Eesti Akrediteerimiskeskus.

Töökoja kaart taotletakse ettevõtjaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Valdaja alaline elukoht peab olema Eestis ning tal ei tohi olla sama töökoja nimel kehtivat töökoja kaarti ega autojuhi kaarti.

Esitatavad dokumendid:

 • Töökoja avaldus, milles milles on esitatud kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, töö või muu lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg, valdaja kinnitus kaardi taotlemiseks, isikut tõendav dokument ja töökoja esindamise õigust tõendav dokument. Kui esitatakse digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatud elektroonne avaldus, siis peab selles sisalduma ka valdaja nõusolek, kui töökoja kaardi tegemisel soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist. Elektroonsele avaldusele annab digiallkirja ka kaardi valdaja. Avaldus tuleb saata aadressil info@mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada.
 • Elektrooniline allkiri ja elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm. Taotleja nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.
 • Tasutud riigilõiv.
 • Juhul, kui Maanteeameti liiklusregistris puuduvad andmed töökoja tema erialal pädevaks tunnistamise kohta, siis tuleb need eelnevalt esitada Maanteeameti tehnoosakonnale.
 

Tööandja kaardi taotlemineTööandja kaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik.

Esitatavad dokumendid:

 • Tööandja avaldus. Avalduse võib saata ka digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatult info@mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel märkida avalduses ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada.
 • Isikut tõendav dokument ja ettevõtja esindamise õigust tõendav dokument.
 • Tasutud riigilõiv.
 

Kontrollija kaardi taotlemine


Kontrollija kaarti võib taotleda juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostav asutus.

 Esitatavad dokumendid:

 • Järelevalveasutuse avaldus. Avalduse võib saata ka digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatult info@mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, millisest soovite kaarti kätte saada.
 • Isikut tõendav dokument ja järelevalvet teostava asutuse esindamise õigust tõendav dokument.
 • Tasutud riigilõiv.