Sõidumeerikukaardi taotlemine ja väljastamine

Taotlusi kaartide väljastamiseks võtavad vastu ja menetlevad Maanteeameti teenindusbürood. Kaart väljastatakse ühe kuu jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide laekumisest Maanteeametile.

Juhikaardi taotlemine

 

Juhikaarti võib taotleda Eestis töötamise õigust omav füüsiline isik, kui:

 • Tal on kehtiv juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on kohustuslik sõidumeeriku kasutamine. Kaarti ei saa taotleda isik, kellel on juhiluba ainult A-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks.
 • Tal ei ole kehtivat juhikaarti (väljastatud mistahes riigis) ega töökojakaarti.
 • Tema alaline elukoht on Eestis.
 • Juhikaarti saab taotleda või vahetada Maanteeameti e-teeninduses või teenindusbüroos. E-teeninduses saab taotleda/vahetada üksnes Eestis väljastatud juhikaarti.

Esitatavad dokumendid:

 • Taotlus või e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse kohaselt allkirjastatud elektroonne avaldus. Vabas vormis avaldus tuleb saata aadressil info [at] mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada. 
 • Isikut tõendav dokument.
 • Välismaalastel Eestis töötamise õigust tõendav dokument.
 • Juhikaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat kuni viie aasta vanust allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.
 • Kehtiv juhiluba, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad.
 • Tasutud riigilõiv.
 

Töökojakaardi taotlemine

 

Töökojakaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks. Eestis on selleks asutuseks SA Eesti Akrediteerimiskeskus.

Töökoja kaart taotletakse ettevõtjaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Valdaja alaline elukoht peab olema Eestis ning tal ei tohi olla sama töökoja nimel kehtivat töökojakaarti ega juhikaarti.

Esitatavad dokumendid:

 • Töökoja avaldus, milles on esitatud kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, töö või muu lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg, valdaja kinnitus kaardi taotlemiseks, isikut tõendav dokument ja töökoja esindamise õigust tõendav dokument. Kui esitatakse digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatud elektroonne avaldus, siis peab selles sisalduma ka valdaja nõusolek, kui töökojakaardi tegemisel soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist. Elektroonsele avaldusele annab digiallkirja ka kaardi valdaja. Avaldus tuleb saata aadressil info [at] mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada.
 • Töökojakaardi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat kuni viie aasta vanust allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

 • Tasutud riigilõiv.
 • Juhul, kui Maanteeameti liiklusregistris puuduvad andmed töökoja tema erialal pädevaks tunnistamise kohta, siis tuleb need eelnevalt esitada Maanteeameti tehnoosakonnale.
 

Ettevõttekaardi taotlemineEttevõttekaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik.

Esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte avaldus. Avalduse võib saata ka digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatult aadressile info [at] mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel märkida avalduses ka teenindusbüroo, kust soovite kaarti kätte saada.
 • Isikut tõendav dokument ja ettevõtte esindamise õigust tõendav dokument.
 • Tasutud riigilõiv.
 

Kontrollikaardi taotlemine


Kontrollikaarti võib taotleda juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostav asutus.

 Esitatavad dokumendid:

 • Järelevalveasutuse avaldus. Avalduse võib saata ka digitaalallkirja seaduse kohaselt allkirjastatult aadressile info [at] mnt.ee. Elektroonsel taotlemisel palume avalduses märkida ka teenindusbüroo, millisest soovite kaarti kätte saada.
 • Isikut tõendav dokument ja järelevalvet teostava asutuse esindamise õigust tõendav dokument.
 • Tasutud riigilõiv.