Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõigete 3 ja 8 , § 12 lõike 1, § 261, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, KeÜS § 46 lõigete 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1  ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 „Volituse andmine“ alusel on Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 13.10.2020 otsusega nr 15-7/50/417 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõikudel km 162,6-167,3 ja 170,5-178,7 vastavalt Mäo–Tartu teemaplaneeringule ning Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine. Projektiga nähakse ette teedevõrgu asukoha täpsustamine ja määratakse teemaa vajadus projekteeritaval lõigul.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uuring ja ulukiuuring. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Maanteeamet (Teelise 4, 10916 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.

Kontaktisikuks on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Tiit Vunk, e-post: Tiit.Vunk [at] mnt.ee, telefon +372 5918 5199.