Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõiked 3 ja 8, § 12 lõike 1, § 26, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1,  KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõike 1 ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 29.11.2019 otsusega nr 15-7/19/500 algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine.

Põhiprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra ja ulukite liikumise uuringud. Muude keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus.

Käimasolevasse menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Mart Michelis, e-post: Mart.Michelis@mnt.ee, 5069421.