Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 26.08.2019 otsusega nr 15-7/19/285 algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla  ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele. Eelhindamise tulemusel jõuti järeldusele, et põhimaantee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla projektiga kavandatud tegevustel on eeldatavasti suur mõju Tori põrgu loodusalale ning projekteerimise käigus tuleb läbi viia Natura 2000 võrgustiku ala asjakohane hindamine. Natura 2000 võrgustiku ala asjakohane hindamine on võimalik läbi viia vaid KMH menetluse käigus

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine.

Keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus. Eelhinnangu alusel on mõjude hindamisel vajalik koostada geoloogiline ekspertiis kavandatava tegevusega võimalike kaasnevate mõjude kohta (füüsiline kahjustamine, vibratsioon, niiskusrežiimi muutus jms) Tori põrgu loodusalal. Eksperthinnang peab andma suunised leevendavate meetmete rakendamiseks ehitustöödel.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi keskkonnamõju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lääne teehoiu osakonna sillainsener Ervin Hein, e-post: Ervin.Hein@mnt.ee, 5347 0008.