Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 96 Tallinn–Peetri alevik–Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1, § 6 lõike 1 punkti 13, § 11 lõiked 3 ja 8, § 12 lõike 1, § 26, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1 ning Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 28.10.2019 otsusega nr 15-7/19/415 algatatud keskkonnamõju hindamise riigitee nr 96 TallinnPeetri alevikTallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linna (Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes) jagades liiklust ennetavalt eri suundades, muudaks Tartu mnt linna sisenemise ohutumaks, annaks alternatiivi Tallinna linna sisenemisel suurõnnetuse korral ja võimaldades Rae valla põhjapoolsetel elanikel suunduda Tallinnasse alternatiivteid mööda.

Keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi keskkonnamõju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projektijuht Margus Viiklepp, e-post: Margus.Viiklepp [at] mnt.ee, 56840511.