Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 0,0–5,0 Mäeküla–Suurpalu lõigu rekonstrueerimiseks ja riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 93,5–94,0 Mäeküla ristmiku ümberehitusega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, on 17.09.2019 korraldusega nr 1-3/19/148 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu km 0,0-5,0 Mäeküla-Suurpalu lõigu rekonstrueerimiseks ja riigitee 2 Tallinn-TartuVõru-Luhamaa km 93,5-94,0 Mäeküla ristmiku ümberehitusega kavandatavatele tegevustele, kuna tegevuse elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale. Kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuses esitatud nõudeid.

Projekti eesmärgiks on katendi seisukorra parandamine, kandevõime tõstmine lisaks liiklusohutuse taseme ning sõidumugavuse tõstmine nii kergliiklejatele kui autotranspordile, ohutu teeületuskoha loomine koos selle juurdepääsude ehitusega ning ületuskoha ühendamine bussipeatustega, samuti ületuskoha ühendamine tee 25 ristmikuga ja bussipeatusega.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitusperioodil järgmiseid meetmeid:

  • Olemasoleva maantee teemaa piir piirneb maaparandussüsteemidega kaetud aladega. Vältida tuleb ehitustegevuse maaparandussüsteemide toimimise halvendamist.
  • Kaudse mõju minimeerimiseks on oluline, et maanteega seonduvate ehitustööde ajal ei teostataks puurkaevu (katastrinumbriga 18741) sanitaarkaitsealal ehitusmasinate pesu või keskkonnaohtlike materjalide ladustamist.
  • Maanteepoolse Sargvere mõisapargi piirina osaliselt säilinud kultuurimälestisena arvel olev kivist Sargvere mõisa pargi piirdemüür (15086). Kõnnitee rajamise ja maantee remonttööde käigus tuleb tagada piirdemüüri stabiilsus.
  • Lisaks muinsuskaitse all olevale Sargvere mõisakompleksile jäävad projektiala lähedusse mitmed pärandikultuuriobjektid. Aladel, kuhu ei ulatu kultuurimälestis või selle kaitsevöönd, kuid tegu on üldiselt arheoloogiamälestiste poolest rikka piirkonnaga, tuleb ehitus- ja kaevetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseaduse § 24-27 ja 60 tulenevalt on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi keskkonnamõju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti ida regiooni teehoiu osakonna sillainsener Erkki Mikenberg, e-post: Erkki.Mikenberg@mnt.ee, tel 5287643.