Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 0,0-2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 26 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel on 27.11.2019 korraldusega nr 1-3/19/185 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 0,0-2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimise ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele, kuna tegevuse elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale. Kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuses esitatud nõudeid.

Projekti eesmärk on olemasoleva maantee Aruküla ristmiku (km 0,00) ja Laane tee ristmiku (km 2,61) vahelise lõigu rekonstrueerimine liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmiseks ning katendi kandevõime parendamiseks.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada projektis järgmiseid meetmeid:

  • Põhiprojekt kooskõlastada Keskkonnametiga, kuna kavandatav jalgtee (lõigu algusosas ~km 0,0-0,510) läbib looduskaitse aluse Aruküla lehisepuiestee piiranguvööndit.
  • Pinnavee ja sajuvee lahendamisel tuleb vältida teeäärsete alade veerežiimi olulist muutmist ja teeäärsetele kinnistute üleujutamist.
  • Puurkaevude sanitaarkaitsealade piires kavandatud tööde teostamine projekteerida viisil, mis ei kahjusta puurkaevu veehaaret ega põhjusta vee kvaliteedi halvenemist. Juhul, kui seda ei ole võimalik tagada (või kui teetööd väljuvad selgelt olemasoleva tee piirest), tuleb teha puurkaevu omanikule ettepanek taotleda Keskkonnaametilt puurkaevu sanitaarkaitseala kaotamist ja selle asemele hooldusala moodustamist.
  • Valgustuse projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata üleliigse valguse vältimisele ja kasutada optimaalse võimsusega valgusteid.
  • Tee lähedal paikneva nahkhiirte elupaiga piirkonnas kasutada madalama asetusega nõrku lampe, mis valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga mitte nahkhiirte elupaigaks olevaid puude võrasid, eemalolevaid põõsaid ja hooneid.
  • Projektiga ei tohi mõjutada maaparandussüsteemide toimimist ning projekt tuleb kooskõlastada Põllumajandusametiga.
  • Projektiga on soovitatav võimalusel mitte kavandada pärandkultuuriobjekti „Aruküla mõisa allee“ likvideerimist ja kahjustamist.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti põhja teehoiu osakonna projektijuht Ave Ots, e-post: Ave.Ots@mnt.ee, tel 5223872.