Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 23184 Asu-Soe km 1,22-1,7 asuva Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 19.06.2019 otsusega nr 15-7/19/179 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 23184 Asu-Soe km 1,22-1,7 asuva Hummuli jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele, kuna tegevuse elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale. Kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuses esitatud nõudeid.

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse taseme tõstmine ja tehniliselt vajamineva teemaa määramine.

 

Negatiivse mõju vältimiseks tuleb projekti koostamisel ja ehitustöödel rakendada järgmist:

  • Projektlahendusega ei tohi kahjustada tee ääres paiknevaid valge-toonekure pesasid (eelhinnangu joonised 4.4-4.6, ptk 4). Kui projektlahendus võib mõjutada pesade säilimist või neid oluliselt häirida, tuleb lahendus kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
  • Et vältida valgusreostust, tuleb valgustuse projekteerimisel tähelepanu pöörata üleliigse valguse vältimisele. Valgusreostust saab ära hoida kasutades valgustuslahendusi, mille reflektorid on ehitatud nii, et valgustid on suunatud vaid valgustamist vajavale objektile ja üleliigse valguse hulk on minimaalne. Kindlasti peaksid valgustid olema ka optimaalse võimsusega.
  • Kuna projekteeritav kergliiklustee ristub maaparandussüsteemi eesvooluga on vaja projekt kooskõlastada Põllumajandusametiga.
  • Veesängis tööde teostamiseks (kraaviga ristumisel truubi rajamine) on vaja eelnevalt taotleda Keskkonnaametilt vee-erikasutusluba.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi keskkonnamõju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna projektijuht Raimo Kivi,  e-post: Raimo.Kivi@mnt.ee , tel 53335340.