Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere km 0,820–6,090 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, on 02.09.2019 korraldusega nr 1-3/19/142 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,820-6,090 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele, kuna tegevuse elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale. Kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuses esitatud nõudeid.

Projekti eesmärgiks on lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine ja sõidumugavuse parandamine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitusperioodil järgmiseid meetmeid:

 • Km 3,307 asuva Lõhavere oja puhul tuleb arvestada looduskaitseseadusest (sanitaarkaitsevöönd, ehituskeeluvöönd) ja veeseadusest  (veekaitsevöönd) tulenevaid piiranguid. Tööde läbiviimiseks küsida tingimused Keskkonnaametilt, vajadusel taotleda vee-erikasutusluba.
 • Tööd oja sängis tuleb ajastada suvisele madalveeperioodile, mil vooluhulk on ojas väike ja võimalik heljumi sissekanne veekokku ei too kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju oja seisukorrale ja vee-elustikule.
 • Oluline on korraldada ehitusetegevus  selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine  pinna- ja  põhjavette, eriti  tugevatel  sajuperioodidel.  Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Soovitatav on, et reostusohtlikud   objektid ja alad (nt ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad) asuvad kaugemal kui 50 m veekogudest ja puurkaevudest.
 • Teetööde toimumisel arheoloogiamälestisel või selle kaitsevööndis, on kohustuslik läbi viia arheoloogilised uuringud (meetod: jälgimine, vajadusel kaevamine). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
 • Teetööde käigus ei tohi kahjustada Olustvere mõisa ehitiste müüre ja tuleb olla veendunud, et tee rekonstrueerimisel planeeritakse kalded   hoonetest ning rajatistest eemale.
 • Tee-ehitusel ei tohi kahjustada Olustvere mõisa pargi ja allee puid, sealhulgas juuri.
 • Enne pinnasetööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). Tööde  luba väljastatakse pärast loa väljastamist arheoloogile.
 • Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust, tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on  leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
 • Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.
 • Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras ja kasutatavate mehhanismide summutid peavad olema korras. Majapidamiste läheduses tuleb vältida ehitusaegse tolmu levikut teeäärse asustuse territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada.
 • Ehitusaegse müra mõju leevendamiseks tuleks mürarikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal. Masinate ja  seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei  tohiks paikneda majapidamiste  lähedal.  Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Kirjeldatud meetmed aitavad vähendada ka lõhnahäiringu tekkimise tõenäosust ehitustööde ajal.
 • Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi keskkonnamõju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lääne teehoiu osakonna projektijuht Arto Juhansoo, e-post: Arto.Juhansoo@mnt.ee, tel 5546771.