Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi-Makita lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on 16.12.2020 korraldusega nr 1-3/20/231 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi-Makita lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 6 lõike 11 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Juhul kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on rekonstrueeritava Pühi–Makita lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmiseid meetmeid:

 • Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad ning seadmeid, mis vähendavad müra ja vibratsiooni tekkimist.
 • Tee-ehitusel tuleb töid teostada vastavalt kehtivatele normidele ja seadusandlikele aktidele, pidada kinni ohutusreeglitest ning headest tavadest.
 • Ehitusaegsed ajutised laoplatsid, asfalditehased, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud lähemale kui 50 meetrit veekogudest, sh kraavidest vähemalt 10 meetrit. Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette.
 • Ehitusaegne töö- ja liikluskorraldus peab tagama avariiolukordade ohu vältimise.
 • Võimalusel näha tööprojektis ette ehitusjäätmete taaskasutus – edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh näiteks muld ja pinnas) tuleb maksimaalselt taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele ja asukoha kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluseeskirjale.
 • Projekti ehitusfaasis koostada keskkonnajuhtimiskava ning tagada selle täitmine.

Keskkonnatingimused ehitamiseks:

 • Pangodi kaitsealaga piirnevale lõigule (vahemikus PK 76+50 – 114+25) on keelatud paigaldada metallist piirdeid, et vältida liigset domineerimist maastikus. Kogu Pangodi kaitsealaga piirnevale lõigule paigaldada puidust lattidega piirded.
 • Enne ehitamist märkida projekti asendiplaanile ning tähistada looduses Rehe kinnisasjal (28201:001:0223) kasvava III kaitsealuse liigi balti sõrmkäpa ja suure käopõlle kasvukohad. Tagada ehituse ajal kaitsealuste taimeliikide kahjustamise välistamine.
 • Kodijärve hooldekodu maaüksusel (28201:008:0030) märkida enne ehitamise algust välja töömaa piir ning välistada tööd ja puittaimede kahjustamine väljaspool töömaa piiri.
 • Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ punkti 2 kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude häirimine pesitsusperioodil, milleks loetakse keskmiselt ajavahemikku 01.04 kuni 31.07, mil tuleb reeglina raieid vältida. Projektis ette nähtud raietööd tuleb teostada pesitsusperioodi välisel ajal.
 • Pangodi maastikukaitseala Kodijärve mõisapargis asuval Kodijärve hooldekodu maaüksusel (katastritunnus 28201:008:0030) tuleb enne raietööde algust raieks planeeritavad puud/põõsad ja raieala (projekti joonised 24 ja 25) üle vaadata ning maha märkida Keskkonnaameti esindajaga.

Maaparandussüsteemidega seotud tingimused ehitamiseks:

 • Tugimaantee 46 Tatra–Otepää–Sangaste km 1,950-12,972 Pühi–Makita rekonstrueerimise ehitusprojekti PK 21+42 projekteeritud truubi sissevooluava kõrgus peab olema mitte kõrgemal kui 73.00 (BK77 süsteemis). (Pauna (kood 2104550010130/002) maaparandussüsteemi kollektori suudme kõrgus on 73.00).
 • Sama maantee PK 53+00 paikneva truubi ühendamisel Reinu (kood 2104550010120/001) maaparandussüsteemi drenaažikaevuga olemasolev dreen kuni kraavini K-23 (60 m) rekonstrueerida. Projekteerimistingimused maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks taotleda Põllumajandusameti Tartu keskuselt.
 • Sama maantee PK 65+75 paiknev kuivendusdreen juhusliku vigastamise korral küveti rajamisel sulgeda settetihedalt.
 • Sama maantee PK 67+75 kuni PK 69+00 paralleelselt teega kulgev dreenitoru küveti rajamisel vigastusohu tõttu likvideerida ja sulgeda teest eemalduval suunal settetihedalt.
 • Sama maantee PK 71+10 projekteeritud truubi kaudu maantee küvetist tuleva täiendava veekoguse vastuvõtmiseks tuleb Reinu (kood 2021006000030/001) maaparandussüsteemi kraavikaevust algav drenaažikollektor rekonstrueerida. Projekteerimistingimused maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks taotleda Põllumajandusameti Tartu keskuselt.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Toomas Tõnurist, e-post Toomas.Tonurist [at] mnt.ee, tel 56664671.