Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 49,7-57,0 asuva Pringi-Kuigatsi lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõiked 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, § 15 punkti 8 ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, alusel on 17.12.2020 otsusega nr 1-3/20/233 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 49,7-57,0 asuva Pringi-Kuigatsi lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele KeHJS § 6 lõike 11 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse käesoleva otsusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärgiks on riigiteel sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmiseid meetmeid:

  • Kavandatava tegevusega ei tohi Kuigatsi pargi (km 54,37 kuni 54,51 paremal pool teed) üldist ilmet mõjutada ning ehitustööde ajal ei tohi kahjustada pargi territooriumil asuvate puude juurestikku ega tüvesid. Puude tüvedele lähemal kui kaks meetrit tuleb kaevetööd teostada käsitsi. Kuna kavandatav tegevus ulatub osaliselt pargi kaitsealale, on projekti elluviimiseks vaja kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekut.
  • Teetööde käigus tuleb vältida Kuigatsi mõisakompleksi tee läheduses asuvate hoonete - Kuigatsi mõisa vesiveski-meierei (mälestis nr 23189), Kuigatsi mõisa ait (mälestis nr 23186), Kuigatsi mõisa tõllakuur (mälestis nr 23185), Kuigatsi mõisa kuivati-moonakatemaja (mälestis nr 23187) ning Kuigatsi mõisa tuuleveski (mälestis nr 23191) - kahjustamist.
  • Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest (sh Kuigatsi ja Sauniku ojast ning Soontaga järvest) ning kaevudest.
  • Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuks selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.
  • Ehitusaegse müra mõju leevendamiseks tuleks mürarikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal. Masinate ja seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohiks paikneda majapidamiste lähedal. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras.
  • Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Majapidamiste läheduses tuleb vältida ehitusaegse tolmu levikut teeäärse asustuse territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid).
  • Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.
  • Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.
  • Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Toomas Tõnurist, e-post Toomas.Tonurist [at] mnt.ee, tel 56664671.