Maanteeamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,1-65,345 asuva Kuigatsi teeristi – Soontaga lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 2 lõike 6, § 31 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, Maanteeameti peadirektori 24.04.2015 käskkirja nr 0125 alusel on 23.10.2019 otsusega nr 15-7/19/405 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,1-65,345 asuva Kuigatsi teeristi – Soontaga lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele, kuna tegevuse elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale. Kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuses esitatud nõudeid.

Projekti eesmärgiks on Kuigatsi teeristi - Soontaga lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Ehitustegevuste mõjude leevendamiseks tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi:

  • Negatiivse mõju leevendamiseks Sauniku käpaliste sihtkaitsevööndile (km 58,50 kuni 58,92 juures paremal pool teed ja 58,50 kuni 58,62 juures vasakul pool teed) tuleb võimalusel vältida ehitustöid ja puude raadamist sihtkaitsevööndi alal. Juhul kui see on hädavajalik (nt liiklusohutuse seisukohast), tuleb tegevus eelnevalt kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
  • Sildade rekonstrueerimise käigus tuleb kasutada sobivaid töövõtteid (nt ladustatava pinnase katmine vihmasel perioodil) ning jälgida, et veekogudesse sattuva heljumi ning ehitusjäätmete hulk oleks minimaalne. Kuninga silla tööd ja truupide vahetus tuleb võimalusel ajastada suvisele madalveeperioodile, mil vooluhulk ojas on väike ja võimalik heljumi sissekanne veekogusse ei too kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju veekogule ja vee-elustikule. 
  • Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogusest (sh Kuigatsi ja Sauniku ojast ning Soontaga järvest) ning kaevudest. 
  • Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peab toimuma selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.
  • Ehitusaegse müra mõju leevendamiseks tuleb mürarikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal. Masinate ja seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohi paikneda majapidamiste lähedal. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. 
  • Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Majapidamiste läheduses tuleb vältida ehitusaegse tolmu levikut teeäärse asustuse territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid). 
  • Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.
  • Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 
  • Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Otsustaja on Maanteeamet, Teelise 4, 10916 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna ehituse projektijuht Antti-Armin Pärna, e-post: Antti-Armin.Parna@mnt.ee, tel 53048415.