Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)* teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 16.06.2020 otsusega nr 15-7/20/199. Projekti eesmärgiks on põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn –Tartu –Võru –Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 –183,0“ teemaplaneeringuga kavandatud trassi asukohas.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.02-14.02.2021 alltoodud linkidel.

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (Skepast&Puhkim OÜ, aide.kaar [at] skpk.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, info [at] transpordiamet.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub 16.02.2021 algusega kell 17.30 Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa 47105) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Koosolekuga liitumise juhendi leiate allolevast failide osast ning koosolekuga liitumise link on MS Teams.

Siit saab avaliku arutelu salvestust järgi vaadata.

Seoses COVID 19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele, palume Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreerida e-posti aadressil jyri.hion [at] skpk.ee. Ohutuse tagamiseks rakendame 50% ruumi  täituvust (ca 140 inimest), liikumisel 2+2 nõuet ning maskikandmise kohustust. Võimalusel palume aruteluga ühineda veebi vahendusel! Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“) ning eelneval kokkuleppel Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa 48106). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

KMH osapooled

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimistalituse projektijuht Anni Luht (e-post: Anni.Luht [at] transpordiamet.ee, tel 509 0807). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Deve Andreson (e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontakt Aide Kaar, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee tel. 664 5808).


* 1. jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.