Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Maanteeamet teatab, et tunnistas keskkonnatalituse juhataja 23.09.2020 otsusega nr 15-7/20/386 nõuetele vastavaks  põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn). Kontaktisikuks on põhiprojekti puudutavates küsimustes on  Maanteeameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse juhataja Mart Michelis, e-post: Mart.Michelis [at] mnt.ee, tel. 5069421 ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Maanteeameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt [at] mnt.ee, tel. 5208169.

Keskkonnamõju hindaja on Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee).

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt Manteeameti dokumendiregistris (https://adr.rik.ee/mnt/dokument/7546369) ning alltoodud linkidel.