Projekteerimistingimuste andmine 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.