Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 141,7-142,3 Varja ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 141,7-142,3 Varja ristmiku ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.