Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas 01.06.2020. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.