Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 155,365 asuva liiklusohtliku koha likvideerimiseks (Kaasikaia tee ristmiku sulgemine)

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 155,365 asuva liiklusohtliku koha likvideerimise (Kaasikaia tee ristmiku sulgemise) ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.