Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel