Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 13,98-14,06 asuva müratõkke rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 13,98-14,06 asuva müratõkke rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.