Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 15,19-15,3 asuva Vaela tee 44 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 14.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee Tallinna ringtee km 15,19-15,3 asuva Vaela tee 44 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.