Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.